Uitgestelde bezoldiging voor tijdelijke leerkrachten

1) Wat is een uitgestelde bezoldiging?

Dit is een vergoeding die door de departementen onderwijs van de Gemeenschappen betaald wordt aan het grootste deel van het tijdelijk onderwijzend personeel met vakantie tijdens de maanden juli en augustus.

In principe is dit uitgesteld loon waarmee de zomermaanden kunnen worden overbrugd. Gewoonlijk wordt dit uitbetaald aan het einde van de maand juli en aan het einde van de maand augustus.

Het aantal dagen waarvoor je uitgestelde bezoldiging ontvangt, is afhankelijk van:

 • het aantal dagen dat je hebt gewerkt
 • het stelsel (voltijds/deeltijds) waarin je hebt gewerkt

Heb je een volledig schooljaar voltijds gewerkt met tijdelijke contracten, dan zal je uitgestelde bezoldiging ontvangen voor de hele zomervakantie. Is dat niet het geval, dan kan je voor de resterende dagen werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

2) Heb ik recht op uitgestelde bezoldiging?

Om uitgestelde bezoldiging te ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je moet hebben gewerkt onder een tijdelijk contract, dit is een contract van bepaalde duur
 • je moet lid zijn van het onderwijzend personeel, dit zijn:
  • leerkrachten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs
  • leerkrachten in de hogescholen van de Franse of Duitstalige Gemeenschap
  • bepaalde functies die gelinkt zijn aan scholen (kinderverzorger, bibliothecaris, kinesist, studiemeester-opvoeder, secretaris-bibliothecaris, directiesecretaris, econoom, verpleger, logopedist, maatschappelijk assistent, enz.)
 • je moet hebben gewerkt in een onderwijsinstelling georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een van de Gemeenschappen (= géén privéscholen of Europese scholen)

Bevind je je in een situatie die niet in de hogervermelde opsomming voorkomt (bv. je hebt gewerkt in een Vlaamse hogeschool, je hebt zowel in een secundaire school als in een hogeschool gewerkt)? Contacteer dan je HVW-kantoor voor meer informatie.

3) Wanneer begint de periode van uitgestelde bezoldiging?

Deze begint op 1 juli.

Enkel voor hogescholen begint deze periode te lopen de dag na het einde van de arbeidsovereenkomst (aangezien deze arbeidsovereenkomsten gewoonlijk duren tot 14 juli).

De periode waarvoor je uitgestelde bezoldiging kunt ontvangen is ongeacht de startdatum beperkt tot twee maanden.

4) Hoe kan ik werkloosheidsuitkeringen krijgen als mijn uitgestelde bezoldiging niet de hele vakantieperiode dekt?

Je moet langsgaan bij je HVW-kantoor om je uitkeringsaanvraag in orde te maken. Vervolgens sturen wij je aanvraag naar de RVA. Zodra wij positief antwoord krijgen, betalen wij je zo snel mogelijk.

Op welk moment moet je werkloosheidsuitkeringen aanvragen?

 • als je momenteel volledig werkloos bent en al werkloosheidsuitkeringen ontvangt: je hoeft niets meer te doen
 • als je momenteel volledig werkloos bent en nog geen aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen hebt gedaan: zo snel mogelijk
 • als je tewerkgesteld bent tot het einde van het schooljaar: op het einde van de periode gedekt door uitgestelde bezoldiging. Als je niet weet hoeveel dagen gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging, raden wij je aan langs te komen op ons HVW-kantoor vóór het einde van de maand juli, dit om een laattijdige uitkeringsaanvraag bij de RVA te vermijden
 • als je momenteel nog tewerkgesteld bent en deze tewerkstelling afloopt tussen het moment waarop je deze brief ontvangt en het einde van het schooljaar (30 juni of later): na het einde van deze tewerkstelling

Wat moet je meebrengen?

 • je identiteitskaart
 • al je C4's of C4's-onderwijs vanaf 1 april (ook als ze nog niet allemaal in je bezit zijn, kan je al langskomen om een laattijdige uitkeringsaanvraag te vermijden)
 • het attest afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap met het aantal bezoldigde vakantiedagen waarop je recht hebt tijdens de zomervakantie (als je hebt gewerkt op een hogeschool van de Vlaamse Gemeenschap)

Welke controlekaarten moet je binnenbrengen?

Eens je uitkeringsaanvraag is gedaan, moet je aan het einde van de maand juli, augustus en/of september een ingevulde en ondertekende (witte) controlekaart C3C opsturen naar/binnenbrengen bij je HVW-kantoor.

Als je volledig werkloos blijft na 31 augustus (of 30 september voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap), moet je een (blauwe) controlekaart C3A opsturen naar/binnenbrengen bij je HVW-kantoor.

Heb je een inkomensgarantie-uitkering (IGU) die doorloopt tijdens de vakantiemaanden? Dan moet je je C3-deeltijds voor de maanden juli en augustus niet laten afstempelen door de gemeente.

5) Moet ik mij inschrijven als werkzoekende?

Heb je volgens vraag 2 recht op uitgestelde bezoldiging?

Tijdens de maanden juli en augustus ben je vrijgesteld van de verplichting om je in te schrijven als werkzoekende. Voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap geldt dit eveneens voor de maand september.

Als je volledig werkloos blijft na 31 augustus, moet je je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), FOREM (Waals Gewest), ACTIRIS (Brussels Gewest) ten laatste op 9 september. Heb je gewerkt op een hogeschool van de Franse of Duitstalige Gemeenschap en blijf je volledig werkloos na 30 september, dan moet je je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), FOREM (Waals Gewest), ACTIRIS (Brussels Gewest) vóór 9 oktober.

Als je volledig werkloos bent vóór het begin van juli, moet je je inschrijven als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen na uw uitkeringsaanvraag. Je hoeft dit dan niet meer te doen in september of oktober zoals hierboven staat.

Heb je volgens vraag 2 geen recht op uitgestelde bezoldiging?

Behoor je tot één van onderstaande categorieën, dan ben je ook vrijgesteld van de verplichting om je in te schrijven als werkzoekende in de maanden juli en augustus en is het bovenstaande ook van toepassing voor je:

 • leerkrachten op hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap
 • leerkrachten tewerkgesteld met een contract GECO, APE, DSP of aangeworven door een uitzendbureau
 • werknemers in CLB-centra
 • leerkrachten in opleidingscentra voor middenstandsopleidingen
 • leerkrachten in Europese Scholen
 • leerkrachten in het buitenland (APEFE, VVOB, CGRI)
 • werknemers tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst
 • administratief, onderhouds- en keukenpersoneel
 • schoolbusbegeleiders

Kom in dat geval langs op je HVW-kantoor om je aanvraag in orde te maken.

6) Moet ik na de zomervakantie nog iets doen?

Je hebt een voltijds contract vanaf het begin van het nieuwe schooljaar?

Je hoeft niets meer te doen.

Je hebt een deeltijds contract vanaf het begin van het nieuwe schooljaar?

 • je kan het statuut "deeltijds met behoud van rechten" aanvragen als je voldoende dagen hebt gewerkt onder een voltijds contract
 • je kan een extra vergoeding ontvangen als je onder een bepaalde loongrens zit

Contacteer je HVW-kantoor voor meer informatie.

Je deed een uitkeringsaanvraag in de zomervakantie bij uw HVW-kantoor en heeft nog geen nieuw contract voor het schooljaar?

Je moet je inschrijven als werkzoekende en voortaan blauwe controlekaarten opsturen naar/binnenbrengen bij je HVW-kantoor (zie vraag 4 en 5 voor meer informatie).

Je deed nog geen uitkeringsaanvraag in de zomervakantie (bv. omdat je uitgestelde bezoldiging de volledige zomervakantie heeft gedekt) en je hebt nog geen nieuw contract voor het schooljaar?

Je moet een uitkeringsaanvraag doen en je moet je inschrijven als werkzoekende (zie vraag 4 en 5 voor meer informatie).

Laatste aanpassing: 28/06/2019