Infoblad Actief zoekgedrag

Informatiedocument "opvolging beschikbaarheid"

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van de opvolgingsprocedure door de RVA van de inspanningen die u hebt geleverd om werk te vinden.

Indien u inschakelingsuitkeringen ontvangt: lees het afzonderlijk informatiedocument “opvolging beschikbaarheid voor werklozen met inschakelingsuitkeringen”.

Wat zijn uw verplichtingen?

Om recht te hebben op uitkeringen, moet u onvrijwillig werkloos zijn. Dat betekent onder meer dat u niet mag weigeren in te gaan op een aanbod van passend werk of van een opleiding. Weigert u dit zonder geldige reden, dan kunnen uw uitkeringen geschorst worden.

U moet ook beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat u:

  • actief moet meewerken met de begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of inschakelingsacties die de VDAB (ACTIRIS, ADG) u kan voorstellen;
  • zelf actief naar werk moet zoeken, bijvoorbeeld door regelmatig de werkaanbiedingen te raadplegen en te antwoorden op aanbiedingen die zich voordoen, door spontaan te solliciteren bij mogelijke werkgevers, door u in te schrijven bij aanwervings- of selectiebureaus of bij interimkantoren, …

Een gouden raad

Houd al de mogelijke bewijzen van de inspanningen die u geleverd hebt om werk te vinden goed bij.

Vraag ook (indien mogelijk) bewijzen van deze activiteiten (bijvoorbeeld aan een werkgever waar u solliciteerde).

Contacteer de VDAB (ACTIRIS, ADG) die u zal bijstaan bij uw zoektocht naar werk.

Reageer zeker op alle brieven van de RVA of de VDAB (ACTIRIS, ADG).

Zal u worden opgeroepen?

Na hoeveel maanden werkloosheid?

U wordt enkel opgeroepen na een bepaalde werkloosheidsduur. Als u jonger bent dan 25 jaar, is dit 15 maanden, anders 21 maanden.
Om dit te berekenen, telt men al de dagen op waarvoor u een uitkering ontvangen hebt als volledig werkloze. Men begint te tellen vanaf het begin van de werkloosheid. Enkel als u minstens 12 maanden in een periode van 18 maanden voltijds gewerkt hebt, worden de werkloosheidsdagen die voor die tewerkstelling liggen niet (meer) in rekening genomen.

Opgelet: als u minder dan 1/3 werkte en een inkomensgarantie-uitkering genoot, wordt deze tewerkstelling ook als volledige werkloosheid beschouwd.

Dagen waarvoor u een uitkering ontvangen hebt wegens een vrijstelling om sociale of familiale reden, worden daarentegen niet als werkloosheid beschouwd.

In welke gevallen zal u niet worden opgeroepen?

U mag enkel opgeroepen worden als u volledig werkloos bent.

Bovendien worden werklozen die een bepaalde vrijstelling hebben (voorbeeld: volgen van een beroepsopleiding of bepaalde studies, een tewerkstelling in een PWA gedurende minstens 180 uren, …) niet uitgenodigd.

Als u in begeleiding bent bij de VDAB (ACTIRIS, ADG), wordt u eveneens niet opgeroepen. De VDAB (ACTIRIS, ADG) informeert hieromtrent de RVA. Wij onderstrepen dat de duur van de periode tijdens dewelke u niet kan opgeroepen worden, varieert naargelang het type van begeleiding dat je volgt.

Als u aan het werk bent (voltijds of deeltijds), wordt u normaal niet opgeroepen. Als u minstens 6 maanden voltijds gewerkt hebt, mag u ten vroegste 12 maanden na het einde van uw tewerkstelling opgeroepen worden

Belangrijk: als u eigenlijk niet mag opgeroepen worden en u toch een brief ontvangt, dient u de RVA mee te delen waarom u ten onrechte opgeroepen wordt. Als u ten onrechte opgeroepen werd, zal de RVA u dit schriftelijk bevestigen.

Hoe verloopt de opvolging?

U wordt verwittigd

Minstens 5 maanden voor het eerste gesprek, ontvangt u vanwege de RVA een brief en een informatieblad.

U wordt uitgenodigd voor een gesprek – Fase 1

U moet in ieder geval ingaan op deze uitnodiging en u persoonlijk aanbieden. Als u niet gaat, zal u een aangetekende herinnering ontvangen (in principe binnen de 3 weken).

Gaat u dan nog niet, dan wordt uw uitkering onmiddellijk geschorst.

Als u om een bepaalde reden niet aanwezig kunt zijn, dient u steeds de RVA te verwittigen.

U kan u tijdens dit gesprek laten vergezellen door iemand naar uw keuze, meer bepaald een vakbondsafgevaardigde of een advocaat.

Tijdens dat gesprek zal de RVA u vragen om uit te leggen welke inspanningen u gedurende de voorbije 12 maanden gedaan hebt om werk te zoeken. Dit kan het volgende zijn:

  • volgen van een opleiding/cursussen;
  • arbeid;
  • sollicitaties;
  • contact met de VDAB (ACTIRIS, ADG);
  • lezen van een krant (bladzijden met vacatures);
  • inschrijving in een interimbureau;
  • tewerkstelling via een PWA.

Bij de evaluatie houdt de RVA rekening met uw persoonlijke toestand (opleidingsniveau, sociale en familiale situatie, …) en met de arbeidsmarkt in uw regio.

Als de RVA vindt dat u voldoende inspanningen geleverd hebt (dit wordt schriftelijk bevestigd), wordt u na ten vroegste 16 maanden opnieuw uitgenodigd voor een nieuw gesprek (fase 1). U wordt daarvan ook 6 maanden voordien verwittigd.

Als de RVA vindt dat u niet genoeg gedaan hebt, zullen zij voorstellen om een contract te tekenen waarin u akkoord gaat om tegen het gesprek in fase 2 (dat ten vroegste 4 maanden later plaatsvindt) een aantal concrete inspanningen te doen om werk te zoeken.

U kunt bedenktijd vragen, in dat geval zult u ten vroegste 15 dagen daarna opnieuw een brief krijgen om het ondertekende contract terug te sturen of om langs te komen.

Als u weigert om dit contract te ondertekenen, wordt uw uitkering geschorst en krijgt u dezelfde sanctie als deze die voorzien is bij een negatieve evaluatie na gesprek 2 – zie verder.

U wordt uitgenodigd voor een gesprek – Fase 2

U kan u tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde of een advocaat.

De RVA zal gedurende dit gesprek nagaan of u de engagementen in het contract (afgesloten bij het gesprek van de 1° fase) nagekomen bent.

Als de RVA oordeelt dat dit het geval is, dan wordt u ten vroegste na 12 maanden opnieuw uitgenodigd voor een nieuw gesprek (fase 1). U wordt daarvan 6 maanden voordien verwittigd door de RVA.

Bij een negatieve evaluatie zal u verplicht worden om een nieuw contract af te sluiten waarin u zich akkoord verklaart om bepaalde concrete (meer intensieve) acties te ondernemen om werk te zoeken tot op het moment van het gesprek van fase 3 (ten vroegste na 4 maanden).

Bovendien krijgt u een sanctie.

Geniet u inschakelingsuitkeringen (als schoolverlater), dan zal de betaling van uw uitkeringen gedurende 4 maanden geschorst worden, ongeacht uw gezinstoestand. Alleenstaanden of samenwonenden met gezinslast krijgen gedurende 4 maanden slechts een beperkte uitkering (bedrag per dag van 30,82 euro voor alleenstaanden en 41,09 euro voor samenwonenden met gezinslast).

Samenwonenden zonder gezinslast verliezen ook gedurende 4 maanden hun uitkering. Als hun jaarlijks gezinsinkomen echter niet hoger is dan 20.827,24 euro (te vermeerderen met 833,12 euro per persoon ten laste), kunnen zij vragen om de schorsing te beperken tot 2 maanden.

Als u niet ingaat op de uitnodiging van de RVA, wordt uw uitkering volledig geschorst.

Als u weigert om het contract te ondertekenen, wordt uw uitkering definitief geschorst (zelfde sanctie als bij een negatieve evaluatie na gesprek in de fase 3 – zie verder).

U wordt uitgenodigd voor een gesprek – Fase 3

U kan zich tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde of een advocaat.

De RVA zal in dit gesprek nagaan of u de engagementen in het contract (afgesloten bij gesprek fase 2) nagekomen bent.

Als de RVA oordeelt dat dit het geval is, dan wordt u ten vroegste na 12 maanden opnieuw uitgenodigd voor een nieuw gesprek (fase 1). De RVA zal u daarvan 6 maanden voordien verwittigen.

Bij een negatieve evaluatie wordt uw uitkering definitief geschorst. Bent u schoolverlater of samenwonende zonder gezinslast, dan gaat de schorsing in vanaf de maandag volgend op de ontvangst van de beslissing van de RVA.

Bent u echter samenwonende zonder gezinslast met een jaarlijks gezinsinkomen dat niet hoger is dan 20.827,24 euro (te vermeerderen met 833,12 euro per persoon ten laste), dan kunt u vragen om gedurende 6 maanden toch nog uitkeringen te krijgen tegen een dagbedrag van 18,99 euro.

Bent u alleenstaande of samenwonende met gezinslast, dan blijft u gedurende 6 maanden nog een beperkte uitkering ontvangen van respectievelijk 30,82 en 41,09 euro per dag.

U gaat niet akkoord met de beslissing?

Als u niet akkoord bent met de sanctie die de RVA u oplegt na het gesprek in fase 2 of 3, kan u in beroep gaan bij de Nationale Administratieve Commissie (NAC). U kunt dit slechts doen na de beslissing die volgt na het gesprek in de 3° fase. Dit beroep moet u indienen binnen de maand na ontvangst van de beslissing.

Het beroep bij de NAC dient gebaseerd te zijn op het element dat u wel degelijk de inspanningen gedaan hebt die u in het contract beloofd hebt.

U kan ook een beroep indienen tegen de beslissing van de RVA (of van de NAC) bij de Arbeidsrechtbank. Dit beroep moet u indienen binnen de 3 maanden die volgen op de ontvangst van de beslissing.

Het beroep (bij de NAC of bij de Arbeidsrechtbank) schorst de sanctie niet.

Kunt u terug recht verwerven na een uitsluiting?

U kan slechts terug recht verwerven op werkloosheidsuitkeringen (als volledig werkloze) nadat u de normale toelaatbaarheidsvoorwaarden vervuld hebt.

Een tweede mogelijk bestaat erin dat u 312 dagen werkt in een periode van 18 maanden (of 24 maanden voor een vrijwillig deeltijds werknemer).

Enkel arbeidsdagen die gelegen zijn na de ontvangst van de beslissing tot uitsluiting tellen mee.

Hebt u nog vragen?

Bij de HVW kan u terecht voor alle informatie.

Laatste aanpassing: 06/01/2015