Infoblad activeringsprogramma

Dit informatiedocument "Uitkeringsaanvraag Activeringsprogramma" biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als tewerkgestelde in een activeringsprogramma moet weten.

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor het nemen van beslissingen omtrent de activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft met de toekenning van deze uitkeringen belast tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om deze uitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de HVW. U moet dus zoals voorheen het maandelijks formulier indienen bij de HVW.

Wat moet u doen?

Dien een uitkeringsaanvraag activering in

Dien bij het begin van uw tewerkstelling bij de HVW een kopie van uw arbeidsovereenkomst in.

Neem in de volgende gevallen onmiddellijk contact op met de HVW

  • in geval van wijziging in uw adres of rekeningnummer;
  • wanneer u opnieuw volledige werkloosheidsuitkeringen wil vragen;
  • vooraleer u een deeltijdse betrekking aanvat buiten de activeringsprogramma's;
  • wanneer, in het kader van een activeringsprogramma, uw contractuele arbeidsduur wijzigt, u een nieuw contract aanvat, of u van werkgever verandert;
  • wanneer uw werkgever u voor het eerst tijdelijk werkloos stelt in de periode die begint in oktober en eindigt in september het jaar daarop.

In geval van voltijdse werkhervatting buiten de activeringsprogramma's, vestiging als zelfstandige, ziekte, vakantie, vertrek naar het buitenland, ... volstaat het het laatste formulier in te dienen. U moet dan geen andere formaliteit vervullen. U kan wel bij de HVW uitleg vragen over de mogelijkheid om nadien terug uitkeringen te ontvangen.

Het bedrag van de activeringsuitkering

Het bedrag van de uitkering is onder meer afhankelijk van de aard van het activeringsprogramma en van uw aantal arbeidsuren. Ook de duur gedurende dewelke de uitkering wordt toegekend is afhankelijk van de aard van het activeringsprogramma. Raadpleeg de bijlage van uw arbeidsovereenkomst.

De berekening van de maandelijkse uitkering

De maandelijkse uitkering is te beschouwen als een deel van uw nettoloon. Ze wordt beperkt tot het voorziene maximumbedrag. Ze kan nooit méér bedragen dan het nettoloon voor de betreffende maand.

Het werkloosheidsbureau van de RVA beslist over de aanvraag, het (maximum)bedrag en het aantal maanden dat u recht hebt op de uitkering. Van zodra de HVW op de hoogte is van deze beslissing, zal de HVW u het bedrag en de berekeningswijze schriftelijk meedelen. Uw werkgever geeft u maandelijks, ter informatie, een leesbare print van de gegevens die hij elektronisch aan de HVW en de RVA doorstuurt. De berekening van uw maandelijkse uitkering steunt op die gegevens.

Op uw rekeninguittreksel zal de HVW bij elke betaling bovendien als volgt melding maken van het maandbedrag en de eventuele inhoudingen:

  • een code die aangeeft dat het op uw zichtrekening overgeschreven bedrag in beperkte mate tegen beslag wordt beschermd: /A/. (vanaf 11/12/2006);
  • uw INSZ identificatienummer sociale zekerheid (zie rechterbovenhoek van uw SIS-kaart);
  • de maand;
  • het totaal brutobedrag;
  • vervolgens komen de eventuele inhoudingen (INH) : beslag, lidgeld, terugvorderingen.

Bijvoorbeeld: /A/.63070631523 06/14 BRUTO=500 INH=50

Uw uitkering is vatbaar voor afstand of beslag. Voor concrete informatie over de berekening wendt u zich tot de HVW.

Twijfelt u aan de juistheid van een betaling, neem dan contact op met de HVW. Als u ondanks de uitleg nog steeds niet akkoord gaat met de betaling, kan u aan de directeur van het Werkloosheidsbureau vragen het probleem te bekijken. Gebruik hiervoor het formulier C167.3, beschikbaar bij de HVW.

Wenst u meer info?

De voormelde uitleg geeft slechts de algemene regels weer. Voor meer informatie kunt u bij de HVW terecht. U kan infobladen verkrijgen waar gedetailleerd wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen. U vindt ook informatie op de website van de RVA (www.rva.be) of op deze website.

Laatste aanpassing: 04/07/2018