Infoblad Deeltijdse werknemer met behoud van rechten (C131A)

Dit informatiedocument "Aanvraag als deeltijdse werknemer met behoud van rechten" - al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (IGU) biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als deeltijdse werknemer moet weten.

Wat moet u doen wanneer u het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten met de IGU vraagt?

Dien bij het begin van uw deeltijdse tewerkstelling een uitkeringsaanvraag in bij de HVW met het formulier C131A-Werknemer

Dien tegelijk het formulier C131A-Werkgever in, ingevuld door uw werkgever. 

Indien uw werkgever deze gegevens via elektronische weg verstuurt, dient u de aanvraag in met de C131A-Werknemer alleen. Het afschrift dat u van uw werkgever krijgt, om de inhoud van de elektronische aangifte te controleren, moet u niet indienen.

De HVW zal u de nodige informatie geven en u in het bezit stellen van een aantal controlekaarten C3-deeltijds.

Lees de uitleg op uw controlekaart C3‑deeltijds aandachtig.

Schrijf u in als werkzoekende

Neem binnen de twee maanden contact op met de VDAB of met ACTIRIS (arbeidsbemiddeling te Brussel) om uw deeltijdse betrekking aan te geven en u in te schrijven als werkzoekende voor een voltijdse betrekking. Deze instellingen helpen u bij uw zoektocht naar een bijkomende of voltijdse job. U moet elk passend werkaanbod aanvaarden, anders riskeert u een schorsing van het recht op een uitkering. Dat betekent dat u:

 • actief moet meewerken met de begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of inschakelingsacties die de VDAB (ACTIRIS) u kan voorstellen;
 • zelf actief naar werk moet zoeken, bijvoorbeeld door regelmatig de werkaanbiedingen te raadplegen en te antwoorden op aanbiedingen die zich voordoen, door spontaan te solliciteren bij mogelijke werkgevers, door u in te schrijven bij aanwervings- of selectiebureaus of bij interimkantoren, …

Hebt u voorheen een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende bekomen, informeer dan bij de HVW of deze vrijstelling nog verder geldt.

Verzoek uw werkgever om een voltijdse betrekking

U moet bij uw werkgever, in toepassing van CAO nr. 35, een verzoek indienen om bij voorrang een vrijgekomen voltijdse betrekking te bekomen. Dit geldt niet voor wie in openbare dienst of als gesubsidieerd personeelslid in de onderwijssector werkt.

Gebruik van de controlekaart C3‑deeltijds

Op het formulier C3-deeltijds, dat sinds februari 2020 niet meer moet worden afgestempeld door het gemeentebestuur, duidt u voorafgaandelijk, en in onuitwisbare inkt, de gewerkte uren aan. 

Houd dit formulier altijd bij u, zodat u het bij een eventuele controle onmiddellijk kunt voorleggen.

Ten vroegste op het einde van de maand brengt u dit formulier ingevuld en ondertekend bij de HVW binnen. Ook uw werkgever dient maandelijks, via elektronische weg, de gegevens in die nodig zijn om de inkomensgarantie-uitkering te berekenen. Zo kan de HVW uw uitkeringen correct betalen. Uw werkgever geeft u, ter informatie, een leesbare print van zijn elektronische aangifte; die moet u niet indienen.

Neem in de volgende gevallen onmiddellijk contact op met de HVW 

 • in geval van wijziging in uw gezinssituatie, adres, rekeningnummer;
 • wanneer u opnieuw uitkeringen wil vragen na een onderbreking van uw uitkeringen gedurende minstens één kalendermaand (ziekte, voltijdse arbeid, een periode deeltijdse arbeid zonder de IGU, uitsluiting, …): een nieuwe uitkeringsaanvraag is in zo’n geval overbodig wanneer u de C131B-formulieren voor alle tussenliggende niet-vergoede maanden indient of door uw werkgever elektronisch laat versturen;
 • wanneer u een bijkomende deeltijdse betrekking aanvat of bij een wijziging van het contractueel overeengekomen aantal arbeidsuren. 

In geval van voltijdse werkhervatting, vestiging als zelfstandige, aanvang ziekte, begin vakantie, vertrek naar het buitenland, ... volstaat het de C3-deeltijds in te vullen. U moet dan geen andere formaliteit vervullen t.a.v. de RVA. U kunt bij de HVW uitleg vragen over wat u moet doen om nadien terug uitkeringen te ontvangen.

Wat moet u doen wanneer het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder de IGU vraagt?

Dien bij het begin van uw deeltijdse tewerkstelling een aanvraag in bij de HVW met het formulier C131A‑Werknemer

Dien tegelijk het formulier C131A-Werkgever in, ingevuld door uw werkgever. Indien uw werkgever die gegevens via elektronische weg verstuurt, dient u de aanvraag in met de C131A-Werknemer alleen. U hebt geen verdere verplichtingen.

Neem onmiddellijk contact op met de HVW

In geval u deeltijds gaat werken bij een andere werkgever of als het contractueel overeengekomen aantal arbeidsuren verlaagd wordt.

De toelating tot het recht op uitkeringen

U moet voltijds toelaatbaar en vergoedbaar zijn

Het statuut "deeltijdse werknemer met behoud van rechten" en de IGU kunnen slechts toegekend worden als u bij de aanvang van de deeltijdse tewerkstelling voltijds vergoedbare werkloze bent. U moet dus ondermeer voldoen aan de hiernavermelde toelaatbaarheidsvoorwaarden.

Het recht op uitkeringen na studies

Raadpleeg het infoblad T35 indien u wil weten welke voorwaarden u moet vervullen om voor het eerst inschakelingsuitkeringen te bekomen, inzake uw studies of leertijd, de te doorlopen beroepsinschakelingstijd, uw leeftijd.

Het recht op werkloosheidsuitkeringen

Hebt u voldoende lang gewerkt als loontrekkende, dan kan u recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. In een referteperiode, gelegen voor uw uitkeringsaanvraag, moet u voldoende arbeidsdagen bewijzen.

LeeftijdAantal vereiste arbeidsdagenIn referteperiode
minder dan 36 jaar312 arbeidsdagen (12m)21 maanden
van 36 tot en met 49 jaar468 arbeidsdagen (18m)33 maanden
vanaf 50 jaar624 arbeidsdagen (24m)42 maanden

Sommige niet-gewerkte dagen worden met arbeidsdagen gelijkgesteld (bv. dagen betaalde vakantie, ...). De referteperiode kan worden verlengd door allerlei omstandigheden, bv. een zelfstandige activiteit, verlof zonder wedde voor opvoeding kind… U wordt ook toegelaten indien u voldoet aan de voorwaarde gesteld voor een hogere leeftijdsgroep. Bovendien bestaan er bijzondere regelen die gunstiger zijn, bv. voor personen ouder dan 36 jaar.

Wie vrijwillig deeltijds heeft gewerkt, moet hetzelfde aantal halve arbeidsdagen aantonen in de voormelde referteperiode, verlengd met zes maanden. Er bestaan uitzonderingen waarbij de vrijwillig deeltijdse werknemer gelijkgesteld wordt met een voltijdse werknemer.

Het recht op werkloosheidsuitkeringen na een onderbreking

Vraagt u binnen de 3 jaar na uw laatst vergoede dag opnieuw werkloosheidsuitkeringen aan, dan wordt u weer toegelaten zonder een nieuwe wachttijd of arbeidsperiode te moeten bewijzen. De periode van drie jaar kan verlengd worden om dezelfde redenen als de referteperiode bedoeld in de vorige paragraaf.

De maandelijkse inkomensgarantie-uitkering (IGU)

Aan welke voorwaarden moet u nog voldoen?

 • uw contractueel overeengekomen wekelijkse arbeidsduur mag niet hoger zijn dan 4/5 van een voltijdse betrekking;
 • uw normaal gemiddeld maandloon moet lager zijn dan 1.593,81 euro bruto.

Hoe wordt de IGU berekend?

De berekening vertrekt van de gewone volledige werkloosheidsuitkering die u zou ontvangen indien u die maand volledig werkloos zou zijn: deze uitkering wordt referte-uitkering genoemd.

 • bent u werknemer met gezinslast of alleenwonend, dan wordt evenwel de uitkering 21 tot 24 (tweede vergoedingsperiode) en de forfaituitkering opgetrokken tot het niveau van de uitkering geldend bij de aanvang van de tweede vergoedingsperiode (2A);
 • bent u samenwonend, dan wordt evenwel de uitkering 21 tot 24 (tweede vergoedingsperiode) opgetrokken tot het niveau van de uitkering geldend bij de aanvang van de tweede vergoedingsperiode. Het forfaitbedrag wordt echter niet opgetrokken.

Er geldt een oude en een nieuwe berekeningswijze voor de IGU.

OudNieuw
referte-uitkering + maandtoeslag - (fictief) nettoloon referte-uitkering + uurtoeslag - (fictief) nettoloon 

Deze referte-uitkering wordt in beide gevallen verhoogd met een toeslag. Het bedrag ervan is afhankelijk van uw gezinssituatie. In het oude systeem geldt een forfaitaire maandtoeslag. Het nieuw systeem voorziet een toeslag per uur van tewerkstelling dat 1/3 van een voltijdse uurregeling te boven gaat.

 

Oud

Maandloon 

(26 x dagbedrag)

Nieuw

Uurtoeslag

(Indien tewerkstelling < 1/3)

Nieuw

Uurtoeslag

x aantal gewerkte uren > 1/3

(boven 55u/maand indien 38u/week geldt)(1)

met gezinslast191,56 euro (€7,37/dag) 03,23 euro
alleenwonend153,25 euro (€5,90/dag)02,27 euro
samenwonend114,93 euro (€4,43/dag)01,29 euro

(1) Als u in een maand bijvoorbeeld in totaal 84 uren gewerkt hebt, geldt de toeslag voor 84 – 55 = 29 uur

Van het totaal van referte-uitkering en toeslag wordt het nettoloon afgetrokken.

Wat verschijnt op uw rekeninguittreksel?

Het nettobedrag van de inkomensgarantie-uitkering wordt omgezet in een brutobedrag: nettobedrag x 100/89,91.

Er wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden op de IGU. Dit wordt vermeld op uw rekeninguittreksel ter gelegenheid van de betaling, naast het theoretische dagbedrag, de toeslag en de evt. andere inhoudingen. De informatie die zal vermeld worden, is de volgende:

 • een code die aangeeft dat het op uw zichtrekening overgeschreven bedrag in beperkte mate tegen beslag wordt beschermd: /B/. (vanaf 11/12/2006);
 • uw INSZ identificatienummer sociale zekerheid (zie de achterkant van uw identiteitskaart);
 • de werkloosheidsmaand (bijvoorbeeld januari 2013: 01/13);
 • DB – als uw IGU volgens het “oude systeem” berekend wordt: de referte-uitkering + de toeslag per dag (apart vermeld); 
 • DB – als uw IGU volgens het “nieuwe systeem” berekend wordt: de referte-uitkering + de letter “U” gevolgd door het bedrag van de uurtoeslag;
 • IGU: het brutobedrag van de inkomensgarantie-uitkering;
 • hebt u recht op een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding, dan volgen de letters FBZ, en het brutobedrag van deze vergoeding;
 • vervolgens komen de eventuele inhoudingen: de code FIS staat voor de bedrijfsvoorheffing, de code INH staat voor alle andere inhoudingen (beslag, lidgeld, terugvorderingen). 

Voorbeeld: /B/ 63070631523 01/13 DB: 42,79+U3,05 IGU: 318,54 FIS: 32,14 INH: 50

Als er meerdere dagbedragen in dezelfde maand van toepassing zijn, wordt het totale brutobedrag voor die maand meegedeeld na de vermelding BRUTO. Het aantal dagen en de dagbedragen worden niet vermeld.

Uw uitkering is vatbaar voor afstand of beslag. Voor concrete informatie over de berekening wendt u zich tot de HVW.

Welke berekeningswijze is op u van toepassing (“oude systeem” of “nieuwe systeem”)?

Voor aanvragen vanaf 1 juli 2005 treedt in beginsel de nieuwe berekeningswijze in werking. Het oude systeem is echter vaak voordeliger, en misschien kunt u er blijven van genieten. Daarvoor moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden. U geniet dan van de “overgangsregeling”. Maandelijks worden dan twee berekeningswijzen toegepast en u ontvangt het hoogste bedrag. 

Wanneer kunt u genieten van de “overgangsregeling”?

U geniet automatisch van de overgangsregeling indien u op 30 juni 2005 in een arbeidsovereenkomst met een deeltijdse arbeidsregeling werkt die verder doorloopt, en u reeds de inkomensgarantie-uitkering ontvangen hebt.

Vraagt u inkomensgarantie-uitkeringen na 30 juni 2005, dan geniet u nog van de overgangsregeling indien u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • u hebt een inkomensgarantie-uitkering ontvangen voor minstens één kalendermaand in de periode van 1 juli 2004 tot 30 juni 2005;
 • u bent sinds 1 maart 2005 ononderbroken verbonden door deeltijdse arbeidsovereenkomsten. 

Worden echter niet beschouwd als een onderbreking: 

 • de periodes van de schoolvakanties indien u een deeltijds werkende leerkracht bent voor wie een systeem van uitgestelde vergoeding van toepassing is; 
 • de periodes van maximum 4 maanden (berekend van datum tot datum), gelegen tussen twee deeltijdse betrekkingen. Dit voordeel is tijdelijk, vanaf 2009 zal een korte onderbreking (bvb. slechts 1 dag) volstaan om de nieuwe berekeningswijze toe te passen;
 • u bent in uw nieuwe deeltijdse betrekking tewerkgesteld volgens een arbeidsregime van ten minste één derde van een voltijdse betrekking (12,66u per week indien de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur gelijk is aan 38u).

Hoelang kunt u genieten van de “overgangsregeling”?

Indien de overgangsregeling (dubbele berekeningswijze met keuze van het beste resultaat) op u van toepassing is, kunt u er blijven van genieten zolang u ononderbroken verbonden blijft door arbeidsovereenkomsten met een deeltijdse arbeidsregeling. 

Wenst u meer details omtrent de berekeningswijze of hebt u vragen bij het resultaat?

Het formulier C131B dat u maandelijks van uw werkgever bekomt, vermeldt de elementen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de maandelijkse uitkering. Om de berekening zelf uit te voeren, kunt u gebruik maken van de RVA-website (www.rva.be > Deeltijdse arbeid > Inkomensgarantie-uitkering > Simulatie van de berekening van de inkomensgarantie-uitkering) of een beroep doen op de HVW.

Uw referte-uitkering wordt vastgesteld door het werkloosheidsbureau van de RVA. Van zodra de HVW op de hoogte is van deze beslissing, zal de HVW u dit schriftelijk meedelen.

De voormelde bedragen zijn geldig op de onderaan de bladzijde vermelde datum. Ze kunnen aangepast worden ingevolge wijziging van het indexcijfer.

Wenst u meer info?

Hebt u vragen over de gegevens die op uw rekeninguittreksel voorkomen, of twijfelt u aan de juistheid van de betaling, neem dan contact op met de HVW. Als u ondanks de uitleg nog steeds niet akkoord gaat met de betaling, kan u aan de directeur van het werkloosheidsbureau vragen het probleem te bekijken. Gebruik hiervoor het formulier C167.3, beschikbaar bij de HVW.

Hebt u vragen over het verloop van de vergoedingsperiodes vanaf 1 november 2012 (wijziging reglementering), raadpleeg dan eerst het infoblad T136, verkrijgbaar bij de HVW of via de website van de RVA (www.rva.be).

Laatste aanpassing: 19/05/2022