Infoblad havenarbeider

Dit informatiedocument "Uitkeringsaanvraag als havenarbeider" (met prestatiestrook havenarbeider) biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze havenarbeider moet weten.

Wat moet u doen?

Bij uw aanvraag tot erkenning als havenarbeider

Neem hiervoor onmiddellijk contact op met de HVW, zelfs al bent u nog niet in het bezit van alle nodige formulieren. De HVW zal u dan de nodige informatie geven.

Volg de controle van het havenbureau

U dient zich overeenkomstig de richtlijnen die u hierover ontvangt aan te melden in het aanwervingskantoor waar uw prestatieboek afgestempeld wordt. Deze dienst staat in voor de toewijzing van de havenarbeid.

Gebruik het prestatieboek

Houd dit prestatieboek altijd bij u, zodat u het bij een eventuele controle onmiddellijk kunt voorleggen.

De beambte van het aanwervingskantoor stempelt uw prestatieboek af op de dagen van aanmelding.

Werkt u, dan wordt er een stempel gezet van de betreffende werkgever vooraleer u het werk aanvat. Alle andere situaties (ziekte, vakantie, ...) worden ingevuld door de werkgeverscentrale op het einde van de maand.

Ten vroegste op het einde van de maand brengt u het RVA-strookje bij de HVW binnen.

Neem onmiddellijk contact op met de HVW

  • in geval van wijziging van uw adres of rekeningnummer;
  • vooraleer u een bijberoep aanvat of vrijwilligerswerk verricht;
  • in geval van vestiging als zelfstandige of vertrek naar het buitenland (de kans bestaat dat u de erkenning als havenarbeider verliest).

In geval van ziekte of vakantie volstaat het het prestatieboek te laten invullen door de werkgeverscentrale. U moet dan geen andere formaliteit vervullen t.a.v. de RVA. U kunt bij de HVW uitleg krijgen over wat u moet doen om nadien terug uitkeringen te ontvangen.

De toelating tot het recht op uitkeringen

Het recht op uitkeringen na studies

Hebt u middelbare studies, bv. lager secundair technisch of beroepsonderwijs, hoger secundair algemeen onderwijs, een leertijd zelfstandig beroep, …, beëindigd, dan kan u na een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen (zondagen niet meegeteld) recht hebben op een inschakelingsuitkering. U moet tijdens die beroepsinschakelingstijd ingeschreven zijn als werkzoekende, elk passend werkaanbod of aanbod voor een beroepsopleiding aanvaarden en deelnemen aan het individuele inschakelingstraject dat u wordt aangeboden. Ook arbeid als loontrekkende of zelfstandige in hoofdberoep wordt meegeteld.

De datum van de eerste aanvraag moet voor uw vijfentwintigste verjaardag liggen – behoudens in geval van overmacht of wegens een tewerkstelling. U kunt in principe slechts gedurende maximum 36 maanden de inschakelingsuitkering genieten. Onder een aantal voorwaarden kunt u die termijn evenwel verlengen of kunt u een bijkomend recht verwerven.

Het recht op werkloosheidsuitkeringen

Hebt u voldoende lang gewerkt als loontrekkende, dan kan u recht hebben op een werkloosheidsuitkering, berekend op uw loon. Uw uitkering kan echter geschorst worden wanneer u werkloos wordt door eigen schuld.

LeeftijdVereiste arbeidsdagenIn referteperiode
minder dan 36 jaar216 arbeidsdagen21 maanden
tussen 36 en 49 jaar324 arbeidsdagen33 maanden
minstens 50 jaar432 arbeidsdagen42 maanden

Sommige niet-gewerkte dagen worden met arbeidsdagen gelijkgesteld (bv. dagen betaalde vakantie, ...). De referteperiode kan worden verlengd door allerlei omstandigheden, bv. een zelfstandige activiteit, voltijdse studies, verlof zonder wedde voor opvoeding kind… U wordt ook toegelaten indien u voldoet aan de voorwaarde gesteld voor een hogere leeftijdsgroep. Bovendien bestaan er bijzondere regelen die gunstiger zijn, bv. voor personen ouder dan 36 jaar.

Het recht op werkloosheidsuitkeringen na een onderbreking

Vraagt u binnen de 3 jaar na uw laatst vergoede dag opnieuw werkloosheidsuitkeringen aan, dan wordt u weer toegelaten zonder een nieuwe wachttijd of arbeidsperiode te moeten bewijzen. De periode van drie jaar kan verlengd worden om dezelfde redenen als de referteperiode bedoeld in de vorige paragraaf.

Het bedrag van de uitkering

De invloed van de gezinssituatie

U wordt beschouwd als “samenwonende met gezinslast” gedurende de periode van erkenning als havenarbeider.

De invloed van het loon

De inschakelingsuitkering wordt forfaitair vastgesteld in functie van uw leeftijd.

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering van een havenarbeider is afhankelijk van de geldende loonschalen, begrensd tot 1.923,48 euro per maand.

De werkloosheidsuitkering evolueert niet in de tijd gedurende uw erkenning als havenarbeider. U hebt steeds recht op 60% van de geldende loonschalen.

Hoe lang wordt de uitkering toegekend?

In principe wordt de uitkering toegekend zolang u erkende havenarbeider bent en aan de vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoet. 

De berekening van de maandelijkse uitkering

U kan een daguitkering of een halve daguitkering ontvangen voor alle dagen van de week, behalve de zaterdagen en de zondagen. U ontvangt echter geen uitkering voor de dagen of halve dagen waarop u gewerkt hebt en alle met arbeid gelijkgestelde dagen, voor de dagen dat u ziek was, voor vakantiedagen die gedekt zijn door vakantiegeld en voor dagen die op de RVA-strook met de letter A worden aangeduid.

Het bedrag van de daguitkering wordt vastgesteld door het werkloosheidsbureau van de RVA. Van zodra de HVW op de hoogte is van deze beslissing, zal de HVW u hieromtrent informeren.

Uw rekeninguittreksel vermeldt onder meer het dagbedrag, het aantal vergoede dagen en de eventuele inhoudingen. De informatie die vermeld zal worden, is de volgende:

  • een code die aangeeft dat het op uw zichtrekening overgeschreven bedrag in beperkte mate tegen beslag wordt beschermd: /B/. (vanaf 11/12/2006);
  • uw INSZ identificatienummer sociale zekerheid (zie rechterbovenhoek van uw SIS-kaart);
  • de werkloosheidsmaand (bijvoorbeeld 12/2012);
  • het aantal betaalde dagen gevolgd door de letter D (bv. 10D);
  • het bedrag per dag waarop u recht hebt;
  • daarna het totale brutobedrag;
  • vervolgens komen de eventuele inhoudingen, de code INH staat voor alle andere inhoudingen (beslag, lidgeld, terugvorderingen).

Bijvoorbeeld: /B/ 63070631523 12/12 10DX55,81: 558,10 INH: 50

Uw uitkering is vatbaar voor afstand of beslag. Voor concrete informatie over de berekening wendt u zich tot de HVW.

Twijfelt u aan de juistheid van een betaling, neem dan contact op met de HVW. Als u ondanks de uitleg nog steeds niet akkoord gaat met de betaling, kan u aan de directeur van het werkloosheidsbureau vragen het probleem te bekijken. Gebruik hiervoor het formulier C167.3, beschikbaar bij de HVW.

Wenst u meer info?

De voormelde bedragen zijn geldig op de onderaan vermelde datum. Ze kunnen aangepast worden ingevolge wijziging van het indexcijfer.

De voormelde uitleg geeft slechts de algemene regels weer. Voor meer informatie kunt u bij de HVW terecht. U kan infobladen verkrijgen waar gedetailleerd wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen. U vindt ook informatie op de website van de RVA (www.rva.be) of op deze website.

Laatste aanpassing: 25/09/2018