Infoblad Inkomensgarantie-uitkering vrijwillig deeltijdse werknemer (C131A_104_1bis)

Dit informatiedocument "aanvraag inkomensgarantie-uitkering (IGU) als vrijwillig deeltijdse werknemer" biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als deeltijdse werknemer moet weten.

Wat moet u doen wanneer de IGU vraagt?

Dien een uitkeringsaanvraag in binnen de 2 maand na de dag dat u de IGU wenst te bekomen

Dien uw uitkeringsaanvraag in bij de HVW met het formulier C131A-Werknemer.

Dien tegelijk het formulier C131A-Werkgever in, ingevuld door uw werkgever. 

Indien uw werkgever deze gegevens via elektronische weg verstuurt, dient u de aanvraag in met de C131A-Werknemer alleen. Het afschrift dat u van uw werkgever krijgt, om de inhoud van de elektronische aangifte te controleren, moet u niet indienen. 

De HVW zal u de nodige informatie geven en u in het bezit stellen van een aantal controlekaarten C3-deeltijds.

Lees de uitleg op uw controlekaart C3‑deeltijds aandachtig.

Schrijf u in als werkzoekende

Neem binnen de twee maanden contact op met de VDAB of met ACTIRIS (arbeidsbemiddeling te Brussel) om uw deeltijdse betrekking aan te geven en u in te schrijven als werkzoekende voor een passende betrekking. Deze instellingen helpen u bij uw zoektocht naar een bijkomende job. U moet elk passend werkaanbod aanvaarden, anders riskeert u een schorsing van het recht op een uitkering. Dat betekent dat u elke betrekking moet aanvaarden die tot 6 uren per week hoger ligt dan het gemiddeld wekelijks aantal arbeidsuren op grond waarvan uw uitkeringen als vrijwillig deeltijdse werknemer werden toegekend.

Hebt u voorheen een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende bekomen, informeer dan bij de HVW of deze vrijstelling nog verder geldt.

Verzoek uw werkgever om een aanpassing van uw arbeidsovereenkomst

U moet een verzoek indienen bij uw werkgever om een voltijdse betrekking te bekomen indien deze vrijkomt. U moet dit niet doen indien u uw werkgever uw verklaring op eer voorlegt waaruit blijkt dat u, voor uw indiensttreding, beschouwd werd als vrijwillig deeltijdse werknemer.

Indien u regelmatig meer uren moet presteren dan voorzien in uw arbeidsovereenkomst, moet u uw werkgever vragen deze arbeidsovereenkomst aan te passen.

Gebruik van de controlekaart C3‑deeltijds

Op de controlekaart C3-deeltijds, die sinds februari 2020 niet meer moet worden gevalideerd door het gemeentebestuur, duidt u voorafgaandelijk, en in onuitwisbare inkt, de gewerkte uren aan. 

Houd deze controlekaart altijd bij u, zodat u het bij een eventuele controle onmiddellijk kunt voorleggen.

Ten vroegste op het einde van de maand brengt u uw controlekaart ingevuld en ondertekend bij de HVW binnen. Ook uw werkgever dient maandelijks, via elektronische weg, de gegevens in die nodig zijn om de inkomensgarantie-uitkering te berekenen. Zo kan de HVW uw uitkeringen correct betalen. Uw werkgever geeft u, ter informatie, een leesbare print van zijn elektronische aangifte; die moet u niet indienen.

Neem in de volgende gevallen onmiddellijk contact op met de HVW

 • In geval van wijziging in uw gezinssituatie, adres, rekeningnummer;
 • Wanneer u opnieuw uitkeringen wil vragen na een onderbreking van uw uitkeringen gedurende minstens één kalendermaand (ziekte, voltijdse arbeid, een periode deeltijdse arbeid zonder de IGU, uitsluiting, …): een nieuwe uitkeringsaanvraag is in zo’n geval overbodig wanneer u de C131B-formulieren voor alle tussenliggende niet-vergoede maanden indient of door uw werkgever elektronisch laat versturen;
 • Wanneer u een bijkomende deeltijdse betrekking aanvat of bij een wijziging van het contractueel overeengekomen aantal arbeidsuren.

In geval van voltijdse werkhervatting, vestiging als zelfstandige, aanvang ziekte, begin vakantie, vertrek naar het buitenland, ... volstaat het de C3-deeltijds in te vullen. U moet dan geen andere formaliteit vervullen t.a.v. de RVA. U kunt bij de HVW uitleg vragen over wat u moet doen om nadien terug uitkeringen te ontvangen.

De toelating tot het recht op uitkeringen als vrijwillig deeltijdse werknemer

Lees hierover het infoblad T34.

De maandelijkse inkomensgarantie-uitkering (IGU)

In een notendop

De inkomensgarantie-uitkering beoogt u een globaal inkomen (loon + uitkering) te garanderen dat:

 • minstens gelijk is aan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking hoogstens 1/3 van een voltijdse betrekking bedraagt;
 • hoger is dan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking meer dan 1/3 van een voltijdse betrekking bedraagt. Hoe groter het uurrooster, hoe groter het verschil. 

Aan welke voorwaarden moet u nog voldoen?

 • uw contractueel overeengekomen wekelijkse arbeidsduur mag niet hoger zijn dan 4/5 van een voltijdse betrekking.
 • uw normaal gemiddeld maandloon moet lager zijn dan 1.593,81 euro bruto.

Hoe wordt de IGU berekend?

Voor een bepaalde maand wordt de inkomensgarantie-uitkering (IGU) berekend op basis van de volgende formule:
Nettobedrag van de IGU = referte-uitkering + maandelijks bedrag van de uurtoeslag - nettoloon

Referte-uitkering = 26 x de "theoretische" daguitkering
dit is de uitkering die u voor die maand zou ontvangen in geval van volledige werkloosheid.

Daguitkering
Dit is het gemiddelde per dag van uw wekelijkse uitkering als volledig werkloze.
Anders gezegd: het bedrag van de halve uitkering dat u werd toegekend vermenigvuldigd met het aantal halve uitkeringen waarop u per week aanspraak maakt, gedeeld door zes.

Voorbeeld:
Het dagbedrag van uw halve uitkering is 24,79 euro. Als volledig werkloze ontvangt u 9 halve uitkeringen per week.
Uw daguitkering bedraagt: (24,79 euro x 9)/6 = 37,19 euro.
Uw referte-uitkering bedraagt: 26 x 37,19 euro = 966,94 euro.

Houd er rekening mee dat uw referte-uitkering kan dalen, uw vergoedingsperiodes blijven immers in de tijd evolueren zoals voorzien bij volledige werkloosheid. Dit betekent dat het mogelijk is dat u bij een ongewijzigde tewerkstelling aanvankelijk een IGU ontvangt, maar later niet meer. Om u hiertegen te beschermen geldt echter het volgende:

Bent u werknemer met gezinslast of alleenwonend, dan wordt u een referte-uitkering gewaarborgd berekend op uw uitkeringsniveau geldend bij aanvang van de ‘tweede vergoedingsperiode’ (‘2A’). Bent u samenwonend, dan geldt hetzelfde, maar niet langer op het ogenblik dat uw uitkeringsniveau terugvalt op het laagste niveau (‘forfait’). Wenst u meer te weten over het verloop van uw vergoedingsperiodes als volledig werkloze, lees dan het infoblad nr. T136.

Vooraleer er uw maandelijks nettoloon van af te trekken, wordt uw referte-uitkering bovendien verhoogd met een toeslag per uur van tewerkstelling dat 1/3 van een voltijdse uurregeling te boven gaat. Deze bedraagt:

Gezinssituatie

Toeslag per uur

x aantal gewerkte uren > 1/3

(boven 55u/maand indien 38u/week geldt)

werknemer met gezinslast3,23 euro
alleenwonend2,27 euro
samenwonend1,29 euro

Voorbeeld:
Bij een gewone voltijdse regeling van 38u/week ontvangt u geen toeslag voor de eerste 55u van de maand (= 1/3 van 38u, op maandbasis: x 4.33 weken). Werkte u bvb. 84 uren die maand, dan is de toeslag indien u ‘werknemer met gezinslast’ bent: (84-55) x 3,17 euro = 91,93 euro

nettoloon = (brutoloon – inhoudingen sociale zekerheid ten belope van 13,07%) – forfaitaire bedrijfsvoorheffing.

De hogervermelde uitleg is een vereenvoudigde voorstelling van zaken. De gedetailleerde formules voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering, staan in het infoblad T71 “Inkomensgarantie-uitkering – technische fiche met betrekking tot de berekening”. Op de website van de RVA (www.rva.be) vindt u een programma waarmee u bij benadering het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering kunt berekenen.

Wat verschijnt op uw rekeninguittreksel?

Het nettobedrag van de inkomensgarantie-uitkering wordt omgezet in een brutobedrag: nettobedrag x 100/89,91.

Er wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden op de IGU. Dit wordt vermeld op uw rekeninguittreksel ter gelegenheid van de betaling, naast het theoretische dagbedrag, de toeslag en de evt. andere inhoudingen. De informatie die zal vermeld worden, is de volgende:

 • een code die aangeeft dat het op uw zichtrekening overgeschreven bedrag in beperkte mate tegen beslag wordt beschermd: /B/. (vanaf 11/12/2006);
 • uw INSZ identificatienummer sociale zekerheid (zie rechterbovenhoek van uw SIS-kaart);
 • de werkloosheidsmaand (bijvoorbeeld juli 2013: 07/13);
 • DB: dagbedrag van de halve uitkering (gebruikt om de referteuitkering te berekenen);
 • U: bedrag van de uurtoeslag;
 • IGU: het brutobedrag van de inkomensgarantie-uitkering;
 • hebt u recht op een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding, dan volgen de letters FBZ, en het brutobedrag van deze vergoeding;
 • vervolgens komen de eventuele inhoudingen: de code FIS staat voor de bedrijfsvoorheffing, de code INH staat voor alle andere inhoudingen (beslag, lidgeld, terugvorderingen). 
  Voorbeeld: /B/ 63070631523 01/13 DB: 24,79+U3,05 IGU: 318,54 FIS: 32,14 INH: 50

Als er meerdere dagbedragen in dezelfde maand van toepassing zijn, wordt het totale brutobedrag voor die maand meegedeeld na de vermelding BRUTO. Het aantal dagen en de dagbedragen worden niet vermeld.

Uw uitkering is vatbaar voor afstand of beslag. Voor concrete informatie over de berekening wendt u zich tot de HVW.

Wenst u meer details omtrent de berekeningswijze of hebt u vragen bij het resultaat?

Het formulier C131B dat u maandelijks van uw werkgever bekomt, vermeldt de elementen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de maandelijkse uitkering. Om de berekening zelf uit te voeren, kunt u gebruik maken van de RVA-website (www.rva.be > Deeltijdse arbeid > Inkomensgarantie-uitkering > Simulatie van de berekening van de inkomensgarantie-uitkering) of een beroep doen op de HVW.

Uw referte-uitkering wordt vastgesteld door het werkloosheidsbureau van de RVA. Van zodra de HVW op de hoogte is van deze beslissing, zal de HVW u dit schriftelijk meedelen.

De voormelde bedragen zijn geldig op de onderaan de bladzijde vermelde datum. Ze kunnen aangepast worden ingevolge wijziging van het indexcijfer.

Wenst u meer info?

Hebt u vragen over de gegevens die op uw rekeninguittreksel voorkomen, of twijfelt u aan de juistheid van de betaling, neem dan contact op met de HVW. Als u ondanks de uitleg nog steeds niet akkoord gaat met de betaling, kan u aan de directeur van het werkloosheidsbureau vragen het probleem te bekijken. Gebruik hiervoor het formulier C167.3, beschikbaar bij de HVW.

Hebt u vragen over het verloop van de vergoedingsperiodes vanaf 1 november 2012 (wijziging reglementering), raadpleeg dan eerst het infoblad T136, verkrijgbaar bij de HVW of via de website van de RVA (www.rva.be) of via deze website.

Laatste aanpassing: 29/06/2022