Infoblad Opvanguitkering Onthaalouder (C220)

Dit informatiedocument "Aanvraag opvanguitkering onthaalouder" - met een formulier C220A en C220B biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u moet weten om als onthaalouder de opvanguitkering te bekomen.

Wat moet u doen?

Dien een aanvraag in

Meld u bij de HVW om er via het formulier C220A een aanvraag om opvanguitkeringen in te dienen.

Gebruik van het formulier C220B

Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend in bij de HVW om de opvanguitkering voor een bepaalde maand te bekomen. U krijgt het bij het einde van de betrokken maand van de dienst waarbij u bent aangesloten, indien u voor die maand inkomensverlies hebt geleden door de afwezigheid van kinderen omwille van redenen onafhankelijk van uw wil. Het wordt deels door de dienst, deels door u ingevuld.

Lees aandachtig de uitleg op voor en keerzijde.

Hernieuw uw aanvraag via het formulier C220A

 • wanneer u minstens 12 maanden geen opvanguitkering meer hebt genoten; 
 • wanneer u van uitbetalingsinstelling verandert; 
 • wanneer uw hoofdverblijfplaats, uw rekeningnummer of een van de andere gegevens op de C220A (rubriek II) wijzigen.

Het recht op de opvanguitkering

De opvanguitkering wordt toegekend als de bij u ingeschreven kinderen buiten uw wil afwezig zijn.
Er is geen wachttijd, het recht kan toegekend worden van zodra u als onthaalouder actief bent.

Deze regeling geldt voor de onthaalouder die

 • opvang in gezinsverband verzekert van kinderen gebracht door hun ouders;
 • ingeschreven is bij een dienst die door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap is erkend.

Deze regeling geldt niet voor de onthaalouder die

 • verbonden is door een arbeidsovereenkomst;
 • onderworpen is aan de sociale zekerheid der zelfstandigen (in hoofd of bijberoep).

Het bedrag van de opvanguitkering

Het bedrag van één opvanguitkering bedraagt 34,39 euro (geïndexeerd bedrag, geldig vanaf 1 juli 2019).

Het totaal voor de maand wordt berekend tot op een halve uitkering nauwkeurig (na afronding).

De opvanguitkering wordt fiscaal belast als een vervangingsinkomen: de HVW houdt 10,09% bedrijfsvoorheffing in.

De berekening van de maandelijkse uitkering

Principe

Het buiten uw wil ontbrekend aantal kindopvangdagen wordt vergoed. 

Wat is een 'kindopvangdag'?

Een kindopvangdag is de opvang van een kind gedurende een volledige dag.

Voorbeeld:

 • indien u 4 kinderen voltijds gedurende 1 dag opvangt, dan zijn dit 4 kindopvangdagen;
 • indien u 1 kind voltijds gedurende een halve dag opvangt, dan is dit een halve kindopvangdag.

Wat is ‘ontbrekend’?

Om het ontbrekend aantal kindopvangdagen te bekomen, wordt uitgegaan van het aantal ingeschreven kinderen die in een bepaalde maand normaal gezien aanwezig zouden zijn.

Het ‘ontbrekend aantal kindopvangdagen’ geeft dan het aantal kindopvangdagen weer waarop kinderen afwezig waren buiten uw wil (bvb.: het op te vangen kind was ziek, het op te vangen kind was afwezig omdat de ouders van het kind verlof hadden, een geval van erkende overmacht). Het ‘ontbrekend aantal kindopvangdagen’ bevat niet: de gepresteerde kindopvangdagen en het aantal ontbrekende kindopvangdagen ten gevolge van uw beslissing tot sluiting (bijvoorbeeld: u nam die dag zelf verlof, een dag van niet-erkende overmacht).

Hoe worden de ‘ontbrekende kindopvangdagen’ omgezet in ‘uitkeringen’?

Per ontbrekende kindopvangdag wordt fictief 1,9* uur geteld, per 6,33* uur wordt één uitkering toegekend. Het resultaat wordt uitgedrukt tot op een halve uitkering nauwkeurig, na afronding.

*4 kinderen opvangen gedurende 1 dag wordt fictief gelijkgesteld aan een voltijdse prestatie (1,9 x 4 = 7,6 u per dag of 5 x 7,6 = 38 uur per week) – per 38 uur worden 6 uitkeringen toegekend, dit is één per 6,33u.

Aantal opvanguitkeringen = ontbrekend aantal kindopvangdagen x 1,9 / 6,33

Voorbeeld:

In april 2003 vangt een onthaalouder 3 kinderen op van maandag tot vrijdag, gedurende de hele dag. Eén kind is de hele maand afwezig wegens ziekte, het tweede komt niet van 21 tot 30 april. De onthaalouder neemt zelf vakantie op 28, 29 en 30 april.

 • Men vertrekt van het maximum aantal kindopvangdagen, uitgedrukt in uren. De onthaalouder van het voorbeeld kan dus maximaal vergoed worden voor: 22 dagen (van maandag tot vrijdag) x 3 kinderen = 66 kindopvangdagen of 125,4 uren (66 x 1,9);
 • Hiervan worden alle dagen (uitgedrukt in uren) afgetrokken die niet vergoed mogen worden, het verschil is het (te vergoeden) ontbrekend aantal kindopvangdagen (uitgedrukt in uren). 
 • In het voorbeeld worden afgetrokken:
  (1) de dagen (uren) van effectieve kinderopvang: 33 dagen (eerste drie weken: 2 k., vierde week: 1 k.), of 62,7 uren (33 x 1,9)
  (2) de verlofdagen van de onthaalouder : 9 dagen of 17,1 uren (9 x 1,9u)
 • Aantal ontbrekende kindopvangdagen (uitgedrukt in uren): 125,4 – 62,7 – 17,1 = 45,6
 • Aantal opvanguitkeringen volgens de formule: 45,6 / 6,33 = 7,20, af te ronden naar 7

Vooraleer te vermenigvuldigen met het dagbedrag wordt het aantal onthaaluitkeringen in voorkomend geval verminderd met dagen van winstgevende arbeid – andere dan die als onthaalouder en andere dan toegelaten als nevenactiviteit. In het voorbeeld bedraagt dit aantal 0, zodat:
het brutobedrag van de onthaaluitkering = 7 x 32,44€ = 227,08 €
het nettobedrag van de onthaaluitkering = 227,08€ – 22,91€ (10,09% bedrijfsvoorheffing) = 204,17 €

Uw recht op opvanguitkeringen wordt vastgesteld door het werkloosheidsbureau van de RVA. Van zodra de HVW op de hoogte is van deze beslissing, zal de HVW u hieromtrent informeren.

In een aantal gevallen wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit wordt vermeld op uw rekeninguittreksel ter gelegenheid van de betaling, naast het bedrag van de opvanguitkering, het aantal opvanguitkeringen en de evt. andere inhoudingen. De informatie die zal vermeld worden, is de volgende:

 • een code die aangeeft dat het op uw zichtrekening overgeschreven bedrag in beperkte mate tegen beslag wordt beschermd: /B/. (vanaf 11/12/2006);
 • uw INSZ identificatienummer sociale zekerheid (zie de achterkant van uw identiteitskaart);
 • de werkloosheidsmaand (bijvoorbeeld 06/2017);
 • het aantal betaalde opvanguitkeringen gevolgd door de letter D (bijvoorbeeld 7D);
 • het bedrag per dag waarop u recht hebt;
 • daarna het totale brutobedrag;
 • vervolgens komen de eventuele inhoudingen, de code FIS staat voor de bedrijfsvoorheffing, de code INH staat voor alle andere inhoudingen (beslag, lidgeld, terugvorderingen). 

Bijvoorbeeld: /B/ 63070631523 06/17 7DX32,44€ = 227,08€ FIS = 22,91€ RET = 50€

Uw uitkering is vatbaar voor afstand of beslag. Voor concrete informatie over de berekening wendt u zich tot de HVW.

Twijfelt u aan de juistheid van een betaling, neem dan contact op met de HVW. Als u ondanks de uitleg nog steeds niet akkoord gaat met de betaling, kan u aan de directeur van het werkloosheidsbureau vragen het probleem te bekijken. Gebruik hiervoor het formulier C167.3, beschikbaar bij de HVW.

Wenst u meer info?

Het recht op opvanguitkeringen wordt vastgesteld door het werkloosheidsbureau van de RVA. Van zodra de HVW hiervan op de hoogte is, zal zij u het resultaat meedelen. Dit wordt evenwel niet herhaald bij latere hernieuwing.

Voor meer informatie kunt u bij de HVW terecht. U kan infobladen verkrijgen waar gedetailleerd wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen. U vindt ook informatie op de website van de RVA (www.rva.be) of op deze website.

Laatste aanpassing: 11/07/2019