Infoblad stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag - ontslag vanaf 1/1/2015 (C3-SWT)

Dit informatiedocument "Uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)" is bestemd voor:

 • de werknemers die na 31 december 2014 werden ontslagen in het kader van een algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • de werknemers die werden ontslagen op basis van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevolge een erkenning van onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. De erkenning moet zich situeren na 8 oktober 2014.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten evenals de belangrijkste informatie die u nodig hebt als werkloze met bedrijfstoeslag.

Wat moet u doen?

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Neem onmiddellijk contact op met de HVW, zelfs indien u nog niet in het bezit bent van alle nodige formulieren. De HVW zal u vervolgens de nodige informatie bezorgen.

Schrijf u in als werkzoekende

U moet binnen de 8 dagen na uw eerste werkloosheidsdag contact opnemen met de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling: de VDAB (te Brussel: ACTIRIS). Het bewijs van inschrijving wordt vermeld op uw controlekaart of op een apart attest. Dien dat attest, in voorkomend geval samen met uw controlekaart, in bij de HVW.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u worden vrijgesteld van die verplichting. Meer informatie daarover vindt u in het infoblad T149.

Wees beschikbaar voor de arbeidsmarkt

Tewerkstellingscel

Wanneer u ontslagen bent in het kader van een collectief ontslag moet uw werkgever meestal een tewerkstellingscel oprichten. U moet zich in die tewerkstellingscel inschrijven en u laten begeleiden. Tijdens de periode van inschrijving moet u outplacement, een opleiding of een passende tewerkstelling aanvaarden.

Outplacement

Wanneer uw werkgever verplicht is u een outplacement aan te bieden in toepassing van de cao nr. 82 (enkel wanneer de opzeggingstermijn minder dan 30 weken bedraagt), dan moet u:

 1. dat outplacementaanbod aanvaarden en meewerken aan de outplacementbegeleiding;
 2. uw werkgever tijdig in gebreke stellen indien hij u geen outplacement aanbiedt binnen de vastgestelde termijn.

Komt u de bovenstaande verplichtingen niet na zonder geldige reden, dan kunnen uw uitkeringen (tijdelijk) geschorst worden. U kunt bij de HVW het inlichtingenblad over uw rechten en plichten inzake outplacement bekomen.

Passende dienstbetrekking

U moet elk aanbod van passend werk of van een passende opleiding aanvaarden. U moet meewerken met de begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of inschakelingsacties die de VDAB (ACTIRIS) u kan voorstellen. Wanneer u werk hebt, mag u daar geen einde aan stellen zonder wettige reden. Indien u door uw werkgever wordt ontslagen, mag dat evenmin te wijten zijn aan foutief gedrag van uzelf. Indien u die verplichtingen niet naleeft, kunnen uw uitkeringen worden geschorst.

Vrijstelling van beschikbaarheid

Onder bepaalde voorwaarden kunt u worden vrijgesteld van die verplichting.

Meer informatie daarover vindt u in het infoblad T149.

Doe de vereiste aangiftes (controlekaart of formulier C99)

De HVW zal u inlichten over de keuze die u heeft:

 • om een controlekaart te gebruiken, ofwel de controlekaart C3-SWT, ofwel de elektronische controlekaart

Op de dagen waarop u werkloos bent (ook zaterdagen, zondagen en feestdagen) vult u niets in. Werkt u, maak dan het vakje van die dag zwart vooraleer u het werk aanvat. Gebruik voor het invullen van de controlekaart onuitwisbare inkt.

Houd de controlekaart altijd bij u, zodat u ze bij een eventuele controle onmiddellijk kunt voorleggen.

De door vakantiegeld gedekte dagen moet u vóór het einde van het jaar opnemen. Doet u dat niet, dan zullen ze worden afgetrokken van uw uitkeringen van de maand december.

Ten vroegste op het einde van de maand brengt u de kaart - ingevuld en ondertekend - bij de HVW binnen.

 • om geen controlekaart te gebruiken

In dat geval moet u elke activiteit die niet mag worden gecumuleerd met uitkeringen melden aan de HVW vooraleer u de activiteit aanvat en dat bij voorkeur via het aangifteformulier C99 (beschikbaar bij de HVW). De HVW zal u een ontvangstbewijs van het formulier C99 overhandigen, dat u bij dient te houden tot het einde van de maand die volgt op de maand waarin de activiteit aanving en, in geval van controle, aan de gemachtigde ambtenaar moet laten zien. In afwachting van het ontvangstbewijs houdt u een kopie bij u van het aangifteformulier C99 dat u aan de HVW heeft opgestuurd.

Tijdens een werkhervatting bij een nieuwe werkgever, blijft u uw bedrijfstoeslag ontvangen (de inhouding van 6,5% zal echter niet meer worden doorgevoerd op die toeslag). Die bedrijfstoeslag mag dus worden gecumuleerd met uw nieuwe inkomen. Indien u het werk hervat, moet u de debiteur van uw bedrijfstoeslag daarvan op de hoogte brengen. Neem contact op met de HVW indien u meer informatie wenst.

U bent ziek

U hebt de keuze:

 • ofwel kiest u ervoor uw uitkeringen te blijven ontvangen (werkloosheidsuitkering en bedrijfstoeslag);
 • ofwel kiest u ervoor af te zien van uw uitkeringen (werkloosheidsuitkering en bedrijfstoeslag) en ziekte-uitkeringen aan te vragen. In dat geval moet u de HVW verwittigen, bij voorkeur via uw controlekaart of via het aangifteformulier C99 waarvan een model aan dit informatiedocument is toegevoegd. U moet uw ziekenfonds binnen de 48 uur op de hoogte brengen.

U neemt vakantie – u verblijft buiten België

U mag 4 weken per jaar vakantie nemen. Bij gebrek aan betaalde vakantiedagen mag u het tekort aanvullen met vergoede werkloosheidsdagen (beide aan te geven, hetzij met C99, hetzij met V indien u een controlekaart bijhoudt). Tijdens die 4 weken moet u niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en mag u in het buitenland verblijven. Bij langer durende onbeschikbaarheid of verblijf in het buitenland bent u niet langer vergoedbaar, tenzij u toestemming hebt gekregen van de RVA-directeur (bv. voor een opleiding, om werk te zoeken …). Vraag eventueel bijkomende informatie aan de HVW.

Om na te gaan of u effectief in België verblijft, kan de RVA u een brief sturen. In dat geval meldt u zich met die brief persoonlijk aan bij uw gemeentebestuur of bij het plaatselijk RVA-kantoor (werkloosheidsbureau). Die dienst vervolledigt de brief. Dien deze in op het einde van de maand, in voorkomend geval samen met uw controlekaart.

Neem onmiddellijk contact op met de HVW

 • in geval van wijziging in uw gezinssituatie of indien de situatie van een persoon met wie u samenwoont verandert (beroepsactiviteit, inkomen …);
 • bij wijziging van adres, van rekeningnummer;
 • wanneer u opnieuw uitkeringen wil vragen na een onderbreking van uw werkloosheid gedurende minstens vier weken (werkhervatting, uitsluiting …);
 • vooraleer u deeltijds begint te werken, een bijberoep aanvat of vrijwilligerswerk verricht;
 • vooraleer u een studie of opleiding aanvat.

Bij aanvang van een periode zonder recht op werkloosheidsuitkeringen, volstaat het dat u dat op uw controlekaart vermeldt of het C99-formulier indient zoals voorgeschreven. Bijvoorbeeld: voltijdse werkhervatting, vestiging als zelfstandige, onbeschikbaarheid voor werk, verblijf in het buitenland, ... U hebt geen andere verplichtingen tegenover de RVA. U kunt bij de HVW uitleg krijgen over wat u moet doen om nadien opnieuw uitkeringen te ontvangen.

De toelating tot het recht op uitkeringen

Het recht op werkloosheidsuitkeringen

Om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen moet u een voldoende aantal arbeidsdagen bewijzen:

 • ofwel 624 dagen tijdens de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
 • ofwel 312 dagen tijdens de 42 maanden die uw aanvraag voorafgaan en 1560 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan;
 • ofwel 416 dagen tijdens de 42 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 624 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan.

Sommige dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen, bvb.: vergoede dagen van arbeidsongeschiktheid, betaalde vakantie of inhaalrust.

Om het vereiste aantal van 624 dagen te bereiken, kan de periode van 42 maanden verlengd worden wegens bepaalde gebeurtenissen, bvb.: zelfstandige activiteit, genot van uitkeringen tijdskrediet of deeltijdse arbeid.

Wie vrijwillig deeltijds heeft gewerkt, moet hetzelfde aantal halve arbeidsdagen aantonen in de voormelde referteperiode, verlengd met zes maanden. Er bestaan uitzonderingen waarbij de vrijwillig deeltijdse werknemer gelijkgesteld wordt met een voltijdse werknemer.

Raadpleeg ook het infoblad T31.

Bijkomende voorwaarden SWT

Om toegelaten te worden tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet u aan bijkomende voorwaarden voldoen inzake ontslag, leeftijd, beroepsverleden, geldende cao, in voorkomend geval: inschrijving in de tewerkstellingscel.

Raadpleeg het infoblad T149.

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering

De invloed van de gezinssituatie

Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering is niet afhankelijk van uw gezinssituatie. Toch heeft de gezinssituatie invloed op bepaalde inhoudingen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën:

 • u hebt ‘’gezinslast’’ indien u samenwoont met een partner die geen inkomen heeft of indien u samenwoont met andere familieleden die geen inkomen hebben of indien u alleen woont en onderhoudsgeld moet betalen;
 • u hebt ‘’geen gezinslast’’ in alle andere gevallen.

De invloed van het loon

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering is in principe gelijk aan 60% van het loon. Er wordt rekening gehouden met het laatste brutomaandloon, begrensd tot 2.202,18 euro. Dat percentage geldt bij benadering: aangezien het per loonschijf uitgerekend wordt, kan er een klein verschil zijn.

Bent u een vrijwillig deeltijdse werknemer dan gelden dezelfde regels en wordt het deeltijdse loon omgezet naar een voltijds loon.

De berekening van de maandelijkse uitkering

U kunt een daguitkering werkloosheid ontvangen voor alle dagen van de week, behalve de zondagen. U ontvangt echter geen uitkering voor de dagen waarop u gewerkt hebt, voor vakantiedagen gedekt door vakantiegeld en voor dagen die niet vergoedbaar zijn omwille van een andere reden (bv.: gedekt door een verbrekingsvergoeding).

Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent, wordt het aantal halve uitkeringen toegekend in verhouding tot uw vroegere arbeidsregime.

De bedrijfstoeslag bedraagt ten minste de helft van het verschil tussen het laatste begrensde nettoloon en de werkloosheidsuitkering (maximum 1.321,32 euro) en wordt betaald door uw werkgever of het fonds voor bestaanszekerheid van uw sector van zodra er minstens één uitkering werkloosheid is voor de maand.

De schuldenaar van de bedrijfstoeslag houdt er 6,5% op in, berekend op het totale bedrag (werkloosheidsuitkering + bedrijfstoeslag) van de uitkeringen. Hij stort het resultaat van de inhouding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Deze inhouding mag niet tot gevolg hebben dat het totale bedrag van de uitkeringen zakt onder een bepaald bedrag. Dit bedrag verschilt naargelang u werknemer met gezinslast, alleenwonende of samenwonende werknemer bent. Meer uitleg over deze bedragen vindt u op de portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialezekerheid.be).

De eventuele bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het bedrag van de bedrijfstoeslag.

Bij de betaling vermeldt uw rekeninguittreksel het dagbedrag, het aantal vergoede dagen en de eventuele andere inhoudingen (beslag, terugvorderingen). De informatie die zal vermeld worden is de volgende:

 • een code die aangeeft dat het op uw zichtrekening overgeschreven bedrag in beperkte mate tegen beslag wordt beschermd: /B/. (vanaf 11/12/2006);
 • uw INSZ (identificatienummer sociale zekerheid (zie de achterkant van uw identiteitskaart);
 • de maand;
 • het aantal betaalde dagen gevolgd door de letter D (bijv. 26D);
 • het dagbedrag waarop u recht hebt;
 • daarna het totaalbedrag;
 • indien u recht heeft op een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding, zal dit blijken uit de letters FBZ en het brutobedrag van die vergoeding;
 • vervolgens komen de eventuele inhoudingen (INH): beslag, terugvorderingen

Voorbeeld: /B/ 43070631523 09/17 26DX50,82= 1.321,31 INH: 00

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt bepaald door het Werkloosheidsbureau van de RVA. Van zodra de HVW op de hoogte is van die beslissing zal de HVW u dat schriftelijk meedelen.

Uw uitkering kan het voorwerp vormen van afstand of beslag. Voor concrete informatie over de berekening kunt u zich wenden tot de HVW.

Twijfelt u aan de juistheid van een betaling, neem dan contact op met de HVW. Indien u, ondanks de verstrekte uitleg, nog steeds niet akkoord gaat met de betaling, kunt u aan de directeur van het Werkloosheidsbureau vragen het probleem te onderzoeken. Gebruik daarvoor het formulier C 167.3, beschikbaar bij de HVW.

Wenst u meer informatie?

De voormelde bedragen zijn geldig op de onderaan vermelde datum. Ze kunnen aangepast worden ingevolge de wijziging van het indexcijfer.

De voormelde uitleg geeft slechts de algemene regels weer. Voor meer informatie kunt u terecht bij de HVW. U kunt er infobladen verkrijgen die gedetailleerd ingaan op de verschillende materies. U kunt eveneens informatie vinden op de website van de RVA (www.rva.be) of op deze website.

Laatste aanpassing: 02/07/2018