Infoblad stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag - ontslag vóór 1/1/2015 (C3-SWT)

Het informatiedocument "Uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT/ vroegere brugpensioen)" is bedoeld voor de werknemers die werden ontslagen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vóór 1 januari 2015, met uitzondering van de werknemers die werden ontslagen op basis van een erkenning van onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten evenals de belangrijkste informatie die u nodig hebt als werkloze met bedrijfstoeslag.

Wat moet u doen?

Dien een uitkeringsaanvraag in zodra u werkloos wordt

Neem onmiddellijk contact op met de HVW, zelfs indien u nog niet in het bezit bent van alle nodige formulieren. De HVW zal u vervolgens de nodige informatie bezorgen.

Doe de vereiste aangiftes (controlekaart of formulier C99)

Uw uitbetalingsinstelling zal u inlichten over de keuze die u heeft:

 • om een controlekaart C3-SWT te gebruiken

Op de dagen waarop u werkloos bent (ook zaterdagen, zondagen en feestdagen) vult u niets in. Werkt u, maak dan het vakje van die dag zwart vooraleer u het werk aanvat. Gebruik voor het invullen van de controlekaart onuitwisbare inkt.

Houd de controlekaart altijd bij u, zodat u ze bij een eventuele controle onmiddellijk kunt voorleggen.

De door vakantiegeld gedekte dagen moet u vóór het einde van het jaar opnemen. Doet u dat niet, dan zullen ze worden afgetrokken van uw uitkeringen van de maand december.

Ten vroegste op het einde van de maand brengt u de kaart - ingevuld en ondertekend - bij de HVW binnen.

 • om geen controlekaart C3-SWT te gebruiken

In dat geval moet u elke activiteit die niet mag worden gecumuleerd met uitkeringen melden aan de HVW vooraleer u de activiteit aanvat en dat, bij voorkeur via het aangifteformulier C99 beschikbaar bij de HVW. De HVW zal u een ontvangstbewijs van het formulier C99 overhandigen, dat u bij dient te houden tot het einde van de maand die volgt op de maand waarin de activiteit aanving en, in geval van controle, aan de gemachtigde ambtenaar moet laten zien. In afwachting van het ontvangstbewijs houdt u een kopie bij u van het aangifteformulier C99 dat u aan de HVW heeft opgestuurd.

Tijdens een werkhervatting bij een nieuwe werkgever, blijft u uw bedrijfstoeslag ontvangen (de inhouding van 6,5% zal echter niet meer worden doorgevoerd op die toeslag). Die bedrijfstoeslag mag dus worden gecumuleerd met uw nieuwe inkomen. Indien u het werk hervat, moet u de debiteur van uw bedrijfstoeslag daarvan op de hoogte brengen. Neem contact op met de HVW indien u meer informatie wenst.

U bent ziek

U hebt de keuze:

 • ofwel kiest u ervoor uw uitkeringen te blijven ontvangen (werkloosheidsuitkering en bedrijfstoeslag);
 • ofwel kiest u ervoor af te zien van uw uitkeringen (werkloosheidsuitkering en bedrijfstoeslag) en ziekte-uitkeringen aan te vragen. In dat geval moet u de HVW verwittigen, bij voorkeur via uw controlekaart of via het aangifteformulier C99 waarvan een model aan dit informatiedocument is toegevoegd. U moet uw ziekenfonds binnen de 48 uur op de hoogte brengen.

U neemt vakantie – u verblijft niet in België

U bent jonger dan 60 jaar

U mag tijdens maximum 4 weken per jaar in het buitenland verblijven. Die periode in het buitenland moet niet worden aangegeven. Elk verblijf in het buitenland van meer dan 30 kalenderdagen moet worden aangegeven aan uw uitbetalingsinstelling, bij voorkeur door middel van het aangifteformulier C99 (beschikbaar bij de HVW). Die periode zal niet worden vergoed.

U bent 60 jaar of ouder

U mag meer dan 4 weken per jaar in het buitenland verblijven. Neem voor uw vertrek contact op met de HVW en met uw ziekenfonds.

U moet echter wel uw hoofdverblijfplaats in België behouden. Dat betekent dat u het grootste deel van het jaar in België moet verblijven. Als dat niet het geval is, kan uw gemeente u ambtshalve schrappen uit het bevolkingsregister en kunnen uw werkloosheidsuitkeringen worden teruggevorderd. Indien u tijdelijk in het buitenland verblijft en er niet werkt, hoeft u geen enkele aangifte te doen.

Tijdens uw verblijf in het buitenland, kunt u alle vereiste aangiften die vermeld staan in dit informatieblad per brief bezorgen aan de HVW.

De betaling van uw werkloosheidsuitkeringen wordt voortgezet op een rekening in België.

Neem onmiddellijk contact op met de HVW

 • in geval van wijziging in uw gezinssituatie of indien de situatie van een persoon met wie u samenwoont verandert (beroepsactiviteit, inkomen …);
 • bij wijziging van adres, van rekeningnummer;
 • wanneer u opnieuw uitkeringen wil vragen na een onderbreking van uw werkloosheid gedurende minstens vier weken (werkhervatting, uitsluiting …);
 • vooraleer u deeltijds begint te werken, een bijberoep aanvat of vrijwilligerswerk verricht;
 • vooraleer u een studie of opleiding aanvat;

Bij aanvang van een periode zonder recht op werkloosheidsuitkeringen, volstaat het dat u dat op uw controlekaart vermeldt of het C99-formulier indient zoals voorgeschreven. Bijvoorbeeld: voltijdse werkhervatting, vestiging als zelfstandige, onbeschikbaarheid voor werk, verblijf in het buitenland, ... U hebt geen andere verplichtingen tegenover de RVA. U kunt bij de HVW uitleg krijgen over wat u moet doen om nadien opnieuw uitkeringen te ontvangen.

De toelating tot het recht op uitkeringen

Het recht op werkloosheidsuitkeringen

Om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen moet u een voldoende aantal arbeidsdagen bewijzen:

 • ofwel 624 dagen tijdens de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
 • ofwel 312 dagen tijdens de 42 maanden die uw aanvraag voorafgaan en 1560 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan;
 • ofwel 416 dagen tijdens de 42 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 624 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan.

Sommige dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen, bv. vergoede dagen van arbeidsongeschiktheid, betaalde vakantie of inhaalrust.

Om het vereiste aantal van 624 dagen te bereiken, kan de periode van 42 maanden worden verlengd wegens bepaalde gebeurtenissen, bv. zelfstandige activiteit, genot van uitkeringen tijdskrediet of deeltijdse arbeid.

Wie vrijwillig deeltijds heeft gewerkt, moet hetzelfde aantal halve arbeidsdagen aantonen in de voormelde referteperiode, verlengd met zes maanden. Er bestaan uitzonderingen waarbij de vrijwillig deeltijdse werknemer gelijkgesteld wordt met een voltijdse werknemer.

Raadpleeg ook het infoblad T31.

Bijkomende voorwaarden SWT

Om toegelaten te worden tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet u aan bijkomende voorwaarden voldoen inzake ontslag, leeftijd, beroepsverleden, geldende cao, in voorkomend geval: inschrijving in de tewerkstellingscel.

Raadpleeg ook het infoblad T149.

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering

De invloed van de gezinssituatie

Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering is niet afhankelijk van uw gezinssituatie. Toch heeft de gezinssituatie invloed op bepaalde inhoudingen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën:

 • u hebt “gezinslast” indien u samenwoont met een partner die geen inkomen heeft of indien u samenwoont met andere familieleden die geen inkomen hebben of indien u alleen woont en onderhoudsgeld moet betalen;
 • u hebt “geen gezinslast” in alle andere gevallen.

De invloed van het loon

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering is in principe gelijk aan 60% van het loon. Er wordt rekening gehouden met het laatste brutomaandloon, begrensd tot 2.246,14 euro. Dat percentage geldt bij benadering: aangezien het per loonschijf uitgerekend wordt, kan er een klein verschil zijn.

Bent u een vrijwillig deeltijdse werknemer dan gelden dezelfde regels en wordt het deeltijdse loon omgezet naar een voltijds loon.

De berekening van de maandelijkse uitkering

U kunt een daguitkering werkloosheid ontvangen voor alle dagen van de week, behalve de zondagen. U ontvangt echter geen uitkering voor de dagen waarop u gewerkt hebt, voor vakantiedagen gedekt door vakantiegeld en voor dagen die niet vergoedbaar zijn omwille van een andere reden (bv. gedekt door een verbrekingsvergoeding).

Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent, wordt het aantal halve uitkeringen toegekend in verhouding tot uw vroegere arbeidsregime.

De bedrijfstoeslag bedraagt ten minste de helft van het verschil tussen het laatste begrensde nettoloon en de werkloosheidsuitkering (maximum 1.347,58 euro) en wordt betaald door uw werkgever of het fonds voor bestaanszekerheid van uw sector van zodra er minstens één uitkering werkloosheid is voor de maand.

De schuldenaar van de bedrijfstoeslag houdt er 6,5% op in, berekend op het totale bedrag (werkloosheidsuitkering + bedrijfstoeslag) van de uitkeringen. Hij stort het resultaat van de inhouding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Die inhouding mag niet tot gevolg hebben dat het totale bedrag van de uitkeringen zakt onder een bepaald bedrag. Dat bedrag verschilt naargelang u werknemer met gezinslast, alleenwonende of samenwonende werknemer bent. Meer uitleg over die bedragen vindt u op de portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialezekerheid.be).

De eventuele bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het bedrag van de bedrijfstoeslag.

Bij de betaling vermeldt uw rekeninguittreksel het dagbedrag, het aantal vergoede dagen en de eventuele andere inhoudingen (beslag, terugvorderingen). De informatie die zal vermeld worden, is de volgende:

 • een code die aangeeft dat het op uw zichtrekening overgeschreven bedrag in beperkte mate tegen beslag wordt beschermd: /B/. (vanaf 11.12.2006);
 • uw INSZ (identificatienummer sociale zekerheid) (zie de achterkant van uw identiteitskaart);
 • de maand;
 • het aantal betaalde dagen gevolgd door de letter D (bv. 26D);
 • het dagbedrag waarop u recht hebt;
 • daarna het totaalbedrag;
 • indien u recht hebt op een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding, zal dit blijken uit de letters FBZ en het brutobedrag van die vergoeding;
 • vervolgens komen de eventuele inhoudingen (INH): beslag, terugvorderingen

Voorbeeld: /B/ 43070631523 09/17 26DX50,82= 1321,31 INH: 00

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt bepaald door het Werkloosheidsbureau van de RVA. Zodra de HVW op de hoogte is van die beslissing zal de HVW u dat schriftelijk meedelen.

Uw uitkering kan het voorwerp vormen van afstand of beslag. Voor concrete informatie over de berekening kunt u zich wenden tot de HVW.

Twijfelt u aan de juistheid van een betaling, neem dan contact op met de HVW. Indien u, ondanks de verstrekte uitleg, nog steeds niet akkoord gaat met de betaling, kunt u aan de directeur van het Werkloosheidsbureau vragen het probleem te onderzoeken. Gebruik daarvoor het formulier C 167.3, beschikbaar bij de HVW.

Wenst u meer informatie?

De voormelde bedragen zijn geldig op de onderaan vermelde datum. Ze kunnen aangepast worden ingevolge de wijziging van het indexcijfer.

De voormelde uitleg geeft slechts de algemene regels weer. Voor meer informatie kunt u terecht bij de HVW. U kunt er infobladen verkrijgen die gedetailleerd ingaan op de verschillende materies. U kunt eveneens informatie vinden op de website van de RVA (www.rva.be) of op deze website.

Laatste aanpassing: 25/09/2018