Infoblad Tijdelijke werkloosheid (C3.2)

Dit informatiedocument "Uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze" biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als tijdelijk werkloze moet weten.

Wat moet u doen?

Dien bij het begin van uw werkloosheid een uitkeringsaanvraag in

Neem hiervoor onmiddellijk contact op met de HVW, zelfs al bent u nog niet in het bezit van alle nodige formulieren. De HVW zal u dan de nodige informatie geven.

Lees de uitleg op de controlekaart (C3.2A of C3.2A-Bouw)

U dient een controlekaart van uw werkgever te krijgen, vóór de aanvang van de eerste effectieve werkloosheidsdag of vóór het begin van de maand (bouwsector). Neem onmiddellijk contact op met de RVA als u tijdelijk werkloos wordt gesteld en geen controlekaart hebt ontvangen, zodat u geen risico loopt. Verliest u deze kaart, vraag dan onmiddellijk een duplicaat aan het werkloosheidsbureau van de RVA. Dit duplicaat kan maar tot betaling leiden als de RVA akkoord gaat.

Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schrijft u zich in als werkzoekende

Bent u langer dan 3 maanden tijdelijk werkloos wegens overmacht, dan moet u zich inschrijven als werkzoekende. U moet dan binnen de 8 dagen contact opnemen met de VDAB of de BGDA. Het bewijs van inschrijving wordt vermeld op uw of op een apart attest. Dien dit attest samen met uw controlekaart in bij de HVW. De VDAB (ACTIRIS voor Brussel) helpt u bij uw zoektocht naar een job.

Gebruik de controlekaart op de volgende manier – lees ook aandachtig de uitleg op de kaart

Houd de kaart de hele maand bij u, zodat u het bij een eventuele controle onmiddellijk kunt voorleggen.

Verricht u arbeid, dan moet u dit in een van de kalenderroosters van de controlekaart vermelden vooraleer u het werk aanvat.

Maak het passende vakje in rooster 1 zwart wanneer u, op een dag waarop u gewoonlijk werkt voor uw normale werkgever, werkt voor deze werkgever of voor een andere werkgever (gewone tewerkstelling als loontrekkende). In rooster 2 maakt u het vakje zwart in de andere gevallen: arbeid voor eigen rekening, bijberoep als loontrekkende of zelfstandige (neem kennis van de uitzonderingen vermeld op de kaart), occasionele activiteit, arbeid voor een andere werkgever op de normale inactiviteitsdagen bij uw gewone werkgever.

Gebruik daarvoor onuitwisbare inkt. Op de dagen waarop u werkloos bent, vult u niets in. Vergist u zich bij het invullen, breng dan geen correcties aan, maar neem zo snel mogelijk contact op met de HVW.

Vermeld ook andere gebeurtenissen door middel van het op de kaart aangegeven letterteken: alle dagen van arbeidsongeschiktheid, vakantiedagen, sommige niet-gewerkte dagen (zie kaart).

Ten vroegste op het einde van de maand brengt u de kaart ingevuld en ondertekend bij de HVW binnen. Ook uw werkgever dient maandelijks, via elektronische weg, een bewijs van tijdelijke werkloosheid in. Zo kan de HVW uw uitkeringen correct betalen. Uw werkgever geeft u ter informatie een leesbare print van zijn elektronische aangifte; die moet u niet indienen.

Neem onmiddellijk contact op met de HVW

 • in geval van wijziging in uw gezinssituatie, adres, rekeningnummer;
 • vooraleer u een bijberoep aanvat of vrijwilligerswerk verricht;
 • indien u een nieuwe uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze moet indienen. Dit is onder meer het geval indien u voor het eerst tijdelijk werkloos wordt bij een nieuwe werkgever of indien uw arbeidsduur wijzigt. De HVW zal u verder informeren in welke gevallen u, rekening houdend met uw persoonlijke situatie, een nieuwe uitkeringsaanvraag moet indienen.

De toelating tot het recht op uitkeringen

U bent tijdelijk werkloos bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen werknemers die tijdelijk werkloos zijn bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken het recht pas openen na een wachttijd. Dit wil zeggen dat u, zoals een volledig werkloze, een bepaald aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moet bewijzen.

Ook in de volgende gevallen zal u uw recht op tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk kunnen openen:

 • U hebt in de 3 jaren voorafgaand aan uw uitkeringsaanvraag een uitkering tijdelijke werkloosheid genoten waarbij u voldaan had aan voornoemde wachttijdvoorwaarden;
 • U hebt in de 3 jaren voorafgaand aan uw uitkeringsaanvraag een werkloosheidsuitkering als volledig werkloze genoten;
 • U hebt in de 3 jaren voorafgaand aan uw uitkeringsaanvraag inschakelingsuitkeringen genoten of u bent toelaatbaar tot inschakelingsuitkeringen;
 • Overgangsregeling: u hebt, bij dezelfde werkgever, in de 3 jaren voorafgaand aan uw uitkeringsaanvraag een uitkering als tijdelijk werkloze - van om het even welke aard - genoten.

U bent tijdelijk werkloos om een andere reden

Dit betreft:

 • slecht weer;
 • technische stoornis;
 • staking;
 • (medische) overmacht;
 • collectieve sluiting jaarlijkse vakantie/inhaalrust;
 • ontslagprocedure beschermde werknemer.

Wanneer u om een van deze redenen tijdelijk werkloos gesteld wordt, blijft u vrijgesteld van wachttijd. Dit betekent dat u onmiddellijk recht hebt op uitkeringen, zonder dat u eerst een wachttijd moet doorlopen.

Voor meer uitleg hierover: raadpleeg het infoblad T32.

Het bedrag van de uitkeringen

De invloed van het loon

Het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering is in principe gelijk aan 65% van uw theoretisch gemiddeld brutoloon, als dagloon begrensd tot 102,74. Dit percentage geldt bij benadering aangezien er rekening gehouden wordt met loonschijven, er kan een klein verschil zijn.

Het bedrag wordt herzien telkens u verplicht bent een nieuwe uitkeringsaanvraag te doen. De HVW zal uit eigen beweging namens u, een aanpassing vragen die zal ingaan vanaf de eerste tijdelijke werkloosheidsdag die valt in de periode van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar. Bovendien zult u, bij werkhervatting vanaf uw vijfenveertigste en zonder dat u daarbij vrijwillig uw arbeidsduur hebt verminderd, aanspraak kunnen blijven maken op het werkloosheidsbedrag dat met het vroeger (hoger) loon overeenstemt.

Bent u een vrijwillig deeltijdse werknemer, dan gelden dezelfde regels, en wordt het deeltijds loon omgezet naar een voltijds loon.

Bij tijdelijke werkloosheid in een deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten geldt een bijzondere regeling. In dat geval wordt in principe rekening gehouden met het vorige voltijds brutoloon.

De invloed van de gezinssituatie

De gezinssituatie heeft geen invloed op het bedrag van de uitkeringen.

De berekening van de maandelijkse uitkering

Het aantal uitkeringen dat u ontvangt, wordt bepaald op grond van de gegevens die uw werkgever elektronisch heeft meegedeeld én de gegevens die u hebt vermeld op uw controlekaart. Dat aantal is gelijk aan het aantal uren tijdelijke werkloosheid vermenigvuldigd met 6 en gedeeld door de factor Q. Bent u vrijwillig deeltijdse werknemer, dan ontvangt u een aantal halve uitkeringen gelijk aan het aantal uren tijdelijke werkloosheid vermenigvuldigd met 12 en gedeeld door de factor S.

Voorbeeld: u werkt in de 38 uren week (7 uur en 36 minuten per dag, decimaal uitgedrukt 7,6 uur) en uw werkgever stelt u 3 dagen tijdelijk werkloos (22,8 uur).

Het aantal uitkeringen bedraagt = 3,6 of afgerond 3,5.

Er wordt afgerond naar 0 voor getallen eindigend op 0,01 tot 0,24, naar 0,5 voor getallen eindigend op 0,25 tot 0,74 en naar 1 voor getallen eindigend op 0,75 tot 0,99. Bij vrijwillig deeltijdsen wordt 0,01 tot 0,49 afgerond naar 0, en 0,50 tot 0,99 naar 1.

Er wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit wordt vermeld op uw rekeninguittreksel ter gelegenheid van de betaling, naast het dagbedrag, het aantal vergoede dagen in de zesdagenweek en de evt. andere inhoudingen. De informatie die zal vermeld worden, is de volgende:

 • een code die aangeeft dat het op uw zichtrekening overgeschreven bedrag in beperkte mate tegen beslag wordt beschermd: /B/. (vanaf 11/12/2006);
 • uw INSZ identificatienummer sociale zekerheid (zie rechterbovenhoek van uw SIS-kaart);
 • de werkloosheidsmaand (bijvoorbeeld 01/2016);
 • het aantal uitkeringen in de zesdagenweek gevolgd door de letter D (bijvoorbeeld 13D);
 • het bedrag per dag waarop u recht hebt;
 • daarna het totale brutobedrag;
 • heeft u recht op een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding, dan volgen de letters FBZ, en het brutobedrag van deze vergoeding;
 • vervolgens komen de eventuele inhoudingen: de code FIS staat voor de bedrijfsvoorheffing, de code INH staat voor alle andere inhoudingen (beslag, lidgeld, terugvorderingen).

Bijvoorbeeld: /B/ 63070631523 01/13 13DX62,44: 811,72 FBZ: 60 FIS: 233,19 INH: 50

Als er meerdere dagbedragen in dezelfde maand van toepassing zijn, wordt het totale brutobedrag voor die maand meegedeeld na de vermelding BRUTO. Het aantal dagen en de dagbedragen worden niet vermeld. Voor details omtrent die betaling kan u bijkomende informatie verkrijgen bij de HVW.

Uw uitkering is vatbaar voor afstand of beslag. Voor concrete informatie over de berekening wendt u zich tot de HVW.

Het bedrag van de daguitkering wordt vastgesteld door het werkloosheidsbureau van de RVA. Van zodra de HVW op de hoogte is van deze beslissing, zal de HVW u hieromtrent informeren. U ontvangt geen bericht wanneer de RVA u hetzelfde bedrag toekent als voorheen.

Twijfelt u aan de juistheid van een betaling, neem dan contact op met de HVW. Als u ondanks de uitleg nog steeds niet akkoord gaat met de betaling, kan u aan de directeur van het werkloosheidsbureau vragen het probleem te bekijken. Gebruik hiervoor het formulier C167.3, beschikbaar bij de HVW.

Wenst u meer info?

De voormelde bedragen zijn geldig op de onderaan vermelde datum. Ze kunnen aangepast worden ingevolge wijziging van het indexcijfer.

De voormelde uitleg geeft slechts de algemene regels weer. Voor meer informatie kunt u bij de HVW terecht. U kan infobladen verkrijgen waar gedetailleerd wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen. U vindt ook informatie op de website van de RVA (www.rva.be) of op deze website.

Laatste aanpassing: 25/09/2018