Infoblad Volledige werkloosheid bij schoolverlaters (C3A-36)

Dit informatiedocument "Uitkeringsaanvraag als schoolverlater" (met een controlekaart C3A) biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Wat moet u doen?

Dien bij het begin van uw werkloosheid een uitkeringsaanvraag in

Neem hiervoor onmiddellijk contact op met de HVW, zelfs al bent u nog niet in het bezit van alle nodige formulieren. De HVW zal u dan de nodige informatie geven en u, indien u niet opteert voor het gebruik van een elektronische controlekaart, in het bezit stellen van een papieren controlekaart.

De uitkeringsaanvraag is pas mogelijk indien u tijdens de beroepsinschakelingstijd, die in principe 310 dagen omvat, 2 positieve evaluaties hebt bekomen met betrekking tot uw inspanningen om werk te vinden.

Lees de uitleg op de controlekaart aandachtig.

Schrijf u in als werkzoekende

U moet binnen de 8 dagen na uw eerste werkloosheidsdag contact opnemen met de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling: VDAB (te Brussel: ACTIRIS). Het bewijs van inschrijving wordt vermeld op uw controlekaart of op een apart attest. Dien dat attest, in voorkomend geval samen met uw papieren controlekaart, in bij de HVW.

De VDAB (ACTIRIS) helpt u bij uw zoektocht naar een job.

Zoek actief naar werk

Om recht te hebben op uitkeringen, moet u onvrijwillig werkloos zijn. Dat betekent onder meer dat u niet mag weigeren in te gaan op een aanbod van passend werk of van een opleiding. Weigert u dit zonder geldige reden, dan kunnen uw uitkeringen geschorst worden.

U moet ook beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat u:

 • actief moet meewerken met de begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of inschakelingsacties die de VDAB (ACTIRIS) u kan voorstellen;
 • zelf actief naar werk moet zoeken, bijvoorbeeld door regelmatig de werkaanbiedingen te raadplegen en te antwoorden op aanbiedingen die zich voordoen, door spontaan te solliciteren bij mogelijke werkgevers, door u in te schrijven bij aanwervings- of selectiebureaus of bij interimkantoren, …

Het zijn de VDAB voor het Vlaams Gewest, de FOREM voor het Waals Gewest, de ADG voor de Duitstalige Gemeenschap (sinds 1 januari 2016), en ACTIRIS voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sinds 1 januari 2017) die de beschikbaarheid van de werklozen van hun ambtsgebied zullen controleren. Voor meer gedetailleerde informatie over de controleprocedure die wordt toegepast in de gewesten, kunt u de website raadplegen van het bevoegde gewest (www.vdab.be, www.forem.be, www.actiris.be of www.adg.be).

Gebruik van de elektronische of papieren controlekaart

Op de dagen waarop u werkloos bent (ook zaterdagen, zondagen en feestdagen) vult u niets in. Werkt u, maak dan het vakje van die dag zwart vooraleer u het werk aanvat. Bij ziekte vult u de letter Z in, bij vakantie de letter V. Gebruik voor het invullen van de papieren controlekaart onuitwisbare inkt.

Houd de papieren controlekaart altijd bij u, zodat u ze bij een eventuele controle onmiddellijk kunt voorleggen.

De door vakantiegeld gedekte dagen moet u vóór het einde van het jaar opnemen. Doet u dat niet, dan zullen deze worden afgetrokken van uw uitkeringen van de maand december.

Ten vroegste op het einde van de maand bevestigt u de gegevens van uw ingevulde elektronische controlekaart of brengt u de papieren kaart - ingevuld en ondertekend - bij de HVW binnen.

Om na te gaan of u effectief in België verblijft, kan de RVA u een brief sturen.  In dat geval meldt u zich met die brief persoonlijk aan bij uw gemeentebestuur of bij het plaatselijk RVA-kantoor (werkloosheidsbureau).  Deze dienst vervolledigt de brief. Dien deze in op het einde van de maand, in voorkomend geval samen met uw papieren controlekaart.

Neem onmiddellijk contact op met de HVW 

 • in geval van wijziging in uw gezinssituatie, adres, rekeningnummer;
 • wanneer u opnieuw uitkeringen wil vragen na een onderbreking van uw werkloosheid gedurende minstens vier weken (ziekte, werkhervatting, uitsluiting,…);
 • vooraleer u deeltijds begint te werken, een bijberoep aanvat of vrijwilligerswerk verricht;
 • vooraleer u een studie of opleiding aanvat. 

Bij aanvang van een periode zonder recht op werkloosheidsuitkeringen, volstaat het dat u dit op uw controlekaart vermeldt zoals deze dit voorschrijft. Bijvoorbeeld: voltijdse werkhervatting, vestiging als zelfstandige, ziekte, onbeschikbaarheid voor werk, verblijf in het buitenland, ... U hebt geen andere verplichtingen tegenover de RVA. U kunt bij de HVW uitleg krijgen over wat u moet doen om nadien terug uitkeringen te ontvangen.

De toelating tot het recht op uitkeringen

Raadpleeg het infoblad T35 met betrekking tot de voorwaarden inzake:

 • studies of opleidingen;
 • diploma;
 • beroepsinschakelingstijd;
 • leeftijdsgrenzen;
 • zoekgedrag naar werk.

Het bedrag van de uitkering

De invloed van de gezinssituatie

Het bedrag van de inschakelingsuitkeringen hangt af van uw gezinssituatie en uw leeftijd. Het gaat om forfaitaire bedragen.

 • samenwonende met gezinslast: u woont samen met een partner die geen inkomen heeft of u woont samen met andere familieleden die geen inkomen hebben of als u alleen woont en onderhoudsgeld moet betalen;
 • alleenwonende: u woont alleen en betaalt geen onderhoudsgeld;
 • samenwonende zonder gezinslast: in alle andere gevallen.

 Bedragen per dag:

LeeftijdSamenwonende met gezinslastAlleenwonendeSamenwonendeBevoorrecht(1) samenwonende
< 18 jaar€ 49,30€ 13,67€ 11,44€ 12,57
18-20 jaar€ 49,30€ 21,47€ 18,24€ 20,20
>= 21 jaar€ 49,30€ 35,86€ 18,24€ 20,20

(1) Als werkloze + partner uitsluitend vervangingsinkomen ontvangen

De berekening van de maandelijkse uitkering

U kan een daguitkering ontvangen voor alle dagen van de week, behalve de zondagen. U ontvangt echter geen uitkering voor de dagen waarop u gewerkt hebt of ziek was, voor vakantiedagen die gedekt zijn door vakantiegeld en voor dagen die op uw controlekaart met de letter A worden aangeduid. Soms wordt de zaterdag geheel of gedeeltelijk gelijkgesteld met een gewerkte dag. Het aantal uitkeringen kan verminderd worden ingevolge arbeid op zondag, laattijdige inschrijving als werkzoekende, …

Uw recht op inschakelingsuitkeringen wordt vastgesteld door het werkloosheidsbureau van de RVA. Van zodra de HVW op de hoogte is van deze beslissing, zal de HVW u hieromtrent informeren.

In een aantal gevallen wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat wordt vermeld op uw rekeninguittreksel ter gelegenheid van de betaling, naast het dagbedrag, het aantal vergoede dagen en de evt. andere inhoudingen. De informatie die zal vermeld worden is de volgende:

 • een code die aangeeft dat het op uw zichtrekening overgeschreven bedrag in beperkte mate tegen beslag wordt beschermd: /B/;
 • uw INSZ identificatienummer sociale zekerheid (zie achterkant van uw identiteitskaart);
 • de werkloosheidsmaand (bijvoorbeeld 06/2014);
 • het aantal betaalde dagen gevolgd door de letter D (bijvoorbeeld 25D);
 • het bedrag per dag waarop u recht hebt;
 • daarna het totale brutobedrag;
 • vervolgens komen de eventuele inhoudingen, de code FIS staat voor de bedrijfsvoorheffing, de code INH staat voor alle andere inhoudingen (beslag, lidgeld, terugvorderingen). 

Bijvoorbeeld: /B/ 63070631523 12/12 25DX16,36: 409 FIS: 41,27 INH: 50

Als er meerdere dagbedragen in dezelfde maand van toepassing zijn, wordt het totale brutobedrag voor die maand meegedeeld na de vermelding BRUTO. Het aantal dagen en de dagbedragen worden niet vermeld. Voor details omtrent die betaling kan u bijkomende informatie verkrijgen bij de HVW.

Uw uitkering is vatbaar voor afstand of beslag.

Twijfelt u aan de juistheid van een betaling, neem dan contact op met de HVW. Als u ondanks de uitleg nog steeds niet akkoord gaat met de betaling, kan u aan de directeur van het werkloosheidsbureau vragen het probleem te bekijken. Gebruik hiervoor het formulier C167.3, beschikbaar bij de HVW.

De beperking van uw recht in de tijd

Het recht op de inschakelingsuitkeringen is beperkt in de tijd. U hebt recht op de inschakelingsuitkeringen gedurende een periode van maximum 36 maanden (krediet). Die periode van 36 maanden kan onder bepaalde voorwaarden worden verlengd. Na afloop van de (eventueel verlengde) periode van 36 maanden, kunt u opnieuw inschakelingsuitkeringen genieten gedurende 6 bijkomende maanden (bijkomend recht), indien u ondertussen het werk heeft hervat als loontrekkende en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voor verdere informatie over de duur van uw recht: raadpleeg het infoblad T156.

Wenst u meer info?

De voormelde bedragen zijn geldig op de onderaan vermelde datum. Ze kunnen aangepast worden ingevolge wijziging van het indexcijfer.

De bovenstaande uitleg geeft slechts de algemene regels weer. Voor meer informatie kunt u bij de HVW terecht. U kunt infobladen verkrijgen waar gedetailleerd wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen. U vindt ook informatie op de website van de RVA (www.rva.be) of op deze website.

Laatste aanpassing: 11/07/2019