Tijdelijke werkloosheid

1) Wat is tijdelijke werkloosheid?

Het begrip 'tijdelijke werkloosheid' heeft betrekking op werknemers die gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst maar van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort.

Als een werknemer tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid geen loon krijgt, kan hij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze.

De oorzaken van tijdelijke werkloosheid voor werknemers zijn:

 • economische redenen
 • slecht weer (alleen voor arbeiders)
 • technische stoornis (alleen voor arbeiders)
 • overmacht (buiten coronamaatregelen, bijvoorbeeld: overmacht om medische redenen)
 • sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie
 • staking of lock-out

Uitzonderingsmaatregel

Door de coronacrisis werd er een nieuwe specifieke uitkering gecreëerd voor tijdelijke werkloosheid wegens coronavirus. Die uitzonderingsmaatregel blijft van toepassing tot 31 december 2020, ENKEL voor de sectoren en ondernemingen die erkend zijn als uitzonderlijk hard getroffen (HGO) door de crisis.

Meer informatie vind je in het infoblad T2 van de RVA.

Tijdelijke werkloosheid voor geannuleerde evenementen (coronavirus)

Werd je als artiest of als tijdelijk medewerker van een festival of een ander massa-evenement een arbeidsovereenkomst beloofd voor een evenement dat is geannuleerd wegens overmacht door corona?
Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een vergoeding tijdelijke werkloosheid krijgen.

Alle info vind je hier.

2) Heb ik recht op uitkeringen?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (buiten coronamaatregelen, bijvoorbeeld: overmacht om medische redenen), slecht weer, technische stoornis, of sluiting jaarlijkse vakantie

In tegenstelling tot volledige werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, heeft de tijdelijke werkloze in deze gevallen recht op een werkloosheidsuitkering en moet hij geen bepaald aantal arbeidsdagen bewijzen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Arbeiders en bedienden moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als bij volledige werkloosheid. Dat wil zeggen, voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen.

Deze regeling is niet van toepassing als de werknemer:

 • voor 1 oktober 2016 én bij dezelfde werkgever, reeds een uitkering als tijdelijk werkloze heeft ontvangen;
 • voor zijn 18e verjaardag recht had op overbruggingsuitkeringen (uitkering toegekend tijdens de duur van de deeltijdse leerplicht);
 • recht heeft op uitkeringen op basis van studies (inschakelingsuitkering)

De regeling geldt ook niet voor wie als werknemer tijdelijk werkloos is gesteld wegens economische redenen gedurende de periode van 01.02.2020 tot en met 31.08.2020.

Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out

In tegenstelling tot volledige werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, heeft de tijdelijke werkloze wegens staking of lock-out recht op een werkloosheidsuitkering en moet hij geen arbeidsdagen bewijzen.

3) Hoe en binnen welke termijn moet ik een aanvraag doen?

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Je aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 2e maand na de maand waarin je je eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: je bent tijdelijk werkloos op 15 september, dan moet de RVA je aanvraag ontvangen voor eind november.

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, technische stoornis, overmacht (buiten coronamaatregelen, bijvoorbeeld: overmacht om medische redenen) of sluiting jaarlijkse vakantie

Je aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 2e maand na de maand waarin je je eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: je bent tijdelijk werkloos op 15 september, dan moet de RVA je aanvraag ontvangen voor eind november.

Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out

Je moet je werkgever vooraf op de hoogte brengen dat je niet kan werken door een stakingsactie. Hij zal de HVW hiervan op de hoogte brengen door het versturen van een elektronische aangifte.

Je aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 6e maand na de maand waarin je je eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: je bent tijdelijk werkloos op 15 september 2020, dan moet de RVA je aanvraag ontvangen voor eind maart 2021.

4) Wat zijn je plichten?

Als tijdelijk werkloze moet je:

 • een maandelijks controleformulier C3.2A bezitten en invullen; en het aan het einde van de maand bezorgen aan je HVW-kantoor zodat de betaling kan gebeuren;
 • arbeidsgeschikt zijn;
 • in België verblijven.

Inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Tijdelijke werklozen zijn in principe vrijgesteld van de verplichte inschrijving als werkzoekende en hoeven zich ook niet beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt.

Toch zijn er uitzonderingen voor sommige groepen van tijdelijke werklozen:

 • Tijdelijk werklozen wegens overmacht (al dan niet om medische redenen) moeten na de eerste 3 maanden van hun werkloosheid:
  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
  • zich inschrijven als werkzoekende binnen de 8 dagen na de hogervermelde periode van drie maanden.
  Een inschrijving als werkzoekende vóór het einde van die periode zou zonder gevolg blijven en geen zin hebben als het werk in de tussentijd hervat kon worden.


Ben je in tijdelijke werkloosheid corona gesteld, dan begint de periode van drie maanden opnieuw te lopen vanaf 1 oktober 2020. Je moet dus ingeschreven zijn als werkzoekende tegen 9 januari 2021 ten laatste. 


Doe je een nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid corona, dan moet je je binnen drie maanden en acht dagen na je aanvraag inschrijven als werkzoekende bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG).

 • Tijdelijk werklozen wegens ‘werkgebrek om economische redenen’ moeten beschikbaar zijn voor de algemene arbeidsmarkt en elke passende betrekking aanvaarden die wordt aangeboden na 6 maanden tijdelijke werkloosheid.
  Na een periode van volledige werkhervatting van 4 weken gaat een nieuwe periode van 6 maanden in.

5) Uitkeringen

De hoogte van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen is vastgelegd op 65 % van het laatste loon. Dit bedrag is echter uitzonderlijk vastgelegd op 70 % gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid die wordt ondergaan tussen 1 februari 2020 en 31 augustus 2020.

Opgelet: Het loon dat in rekening wordt gebracht, is begrensd: er wordt rekening gehouden met een maximumbedrag van € 2.754,76 per maand (index op 01/03/2020).

Anders dan bij volledige werkloosheid verminderen de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid niet.

Op een tijdelijke werkloosheidsuitkering moet je bedrijfsvoorheffing betalen (26,75 %), behalve op de uitkeringen voor de periode van mei 2020 tot en met december 2020, waarin de voorheffing tijdelijk beperkt is tot 15 %.

Er zal ook een supplement van € 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid – overmacht coronavirus – worden toegekend tijdens die periode. De betaling van dit supplement zal worden uitgevoerd in de loop van de maand van je aanvraag.

Laatste aanpassing: 23/09/2020