Tijdelijke werkloosheid

1) Wat is tijdelijke werkloosheid?

Het begrip 'tijdelijke werkloosheid' heeft betrekking op werknemers die gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst maar van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort.

Als een werknemer tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid geen loon krijgt, kan hij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze.

De oorzaken van tijdelijke werkloosheid voor werknemers zijn:

 • economische redenen
 • slecht weer (alleen voor arbeiders)
 • technische stoornis (alleen voor arbeiders)
 • overmacht
 • sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie
 • staking of lock-out

2) Heb ik recht op uitkeringen?

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Arbeiders en bedienden moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als bij volledige werkloosheid. Dat wil zeggen, voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen.

Deze regeling is niet van toepassing als de werknemer:

 • voor 1 oktober 2016 én bij dezelfde werkgever, reeds een uitkering als tijdelijk werkloze heeft ontvangen;
 • voor zijn 18e verjaardag recht had op overbruggingsuitkeringen (uitkering toegekend tijdens de duur van de deeltijdse leerplicht);
 • recht heeft op uitkeringen op basis van studies (inschakelingsuitkering).

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, technische stoornis, overmacht of sluiting jaarlijkse vakantie

In tegenstelling tot volledige werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, heeft de tijdelijke werkloze recht op een werkloosheidsuitkering en moet hij geen arbeidsdagen bewijzen.

Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out

In tegenstelling tot volledige werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, heeft de tijdelijke werkloze recht op een werkloosheidsuitkering en moet hij geen arbeidsdagen bewijzen.

3) Hoe en binnen welke termijn moet ik een aanvraag doen?

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

U moet hiervoor langsgaan bij uw HVW-kantoor met het formulier C3.2-werknemer dat u heeft ontvangen van uw werkgever. Die zal de HVW ook op de hoogte brengen van uw dagen tijdelijke werkloosheid door het versturen van een elektronische aangifte.

Uw aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 2de maand na de maand waarin u uw eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: u bent tijdelijk werkloos op 15 mei, dan moet de RVA uw aanvraag ontvangen voor eind juli.

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, technische stoornis, overmacht of sluiting jaarlijkse vakantie

U moet hiervoor langsgaan bij uw HVW-kantoor met het formulier C3.2-werknemer dat u heeft ontvangen van uw werkgever. Die zal de HVW ook op de hoogte brengen van uw dagen tijdelijke werkloosheid door het versturen van een elektronische aangifte.

Uw aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 2de maand na de maand waarin u uw eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: u bent tijdelijk werkloos op 15 mei, dan moet de RVA uw aanvraag ontvangen voor eind juli.

Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out

U moet uw werkgever vooraf op de hoogte brengen dat u niet kan werken door een stakingsactie. Hij zal de HVW hiervan op de hoogte brengen door het versturen van een elektronische aangifte. Ook zal hij u het formulier C3.2-werknemer geven, dat u moet meenemen wanneer u langsgaat bij uw HVW-kantoor om een aanvraag in te dienen.

Uw aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 6de maand na de maand waarin u uw eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: u bent tijdelijk werkloos op 15 mei, dan moet de RVA uw aanvraag ontvangen voor eind december.

4) Wat zijn uw plichten?

Tijdelijke werklozen moeten:

 • een controleformulier bezitten en invullen;
 • arbeidsgeschikt zijn;
 • in België verblijven.

Tijdelijke werklozen zijn in principe vrijgesteld van de verplichte inschrijving als werkzoekende en hoeven zich ook niet beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt.

Toch zijn er uitzonderingen voor sommige groepen van tijdelijke werklozen. Zo moet de tijdelijk werkloze zich in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht – al dan niet om medische redenen – binnen de drie maanden inschrijven als werkzoekende en ingeschreven blijven. Daarnaast moet hij beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

5) Uitkeringen

De hoogte van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen is afhankelijk van het laatste loon en de gezinstoestand van de werkloze.

Het bedrag is echter begrensd. Anders dan bij volledige werkloosheid verminderen de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid niet.

Op een tijdelijke werkloosheidsuitkering moet u bedrijfsvoorheffing betalen.

Laatste aanpassing: 01/02/2019