Tijdelijke werkloosheid

1) Wat is tijdelijke werkloosheid?

Het begrip 'tijdelijke werkloosheid' heeft betrekking op werknemers die gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst maar van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort.

Als een werknemer tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid geen loon krijgt, kan hij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze.

De oorzaken van tijdelijke werkloosheid voor werknemers zijn:

 • economische redenen
 • slecht weer (alleen voor arbeiders)
 • technische stoornis (alleen voor arbeiders)
 • overmacht
 • sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie
 • staking of lock-out

Uitzonderingsmaatregel

Voor alle uitkeringsaanvragen tijdelijke werkloosheid gelegen tussen 01.02.2020 en 30.06.2020, ongeacht wat de oorzaak is, kan de vereenvoudigde procedure ‘Tijdelijke werkloosheid coronavirus (COVID-19)’ gebruikt worden (zie onderstaande procedure). De voorwaarden hangen af van de oorzaak.

Wat moet je doen?

Tijdelijke werkloosheid wegens coronavirus (COVID-19)

Naar aanleiding van de coronacrisis is er een nieuwe specifieke uitkering gecreëerd voor tijdelijke werkloosheid corona. De aanvraag en de berekening van die uitkering zijn vereenvoudigd.

Alle info vind je hier.

2) Heb ik recht op uitkeringen?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, slecht weer, technische stoornis, of sluiting jaarlijkse vakantie

In tegenstelling tot volledige werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, heeft de tijdelijke werkloze in deze gevallen recht op een werkloosheidsuitkering en moet hij geen bepaald aantal arbeidsdagen bewijzen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Arbeiders en bedienden moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als bij volledige werkloosheid. Dat wil zeggen, voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen.

Deze regeling is niet van toepassing als de werknemer:

 • voor 1 oktober 2016 én bij dezelfde werkgever, reeds een uitkering als tijdelijk werkloze heeft ontvangen;
 • voor zijn 18e verjaardag recht had op overbruggingsuitkeringen (uitkering toegekend tijdens de duur van de deeltijdse leerplicht);
 • recht heeft op uitkeringen op basis van studies (inschakelingsuitkering)

De regeling geldt ook niet voor wie als werknemer tijdelijk werkloos is gesteld wegens economische redenen gedurende de periode van 01.02.2020 tot en met 30.06.2020.

Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out

In tegenstelling tot volledige werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, heeft de tijdelijke werkloze wegens staking of lock-out recht op een werkloosheidsuitkering en moet hij geen arbeidsdagen bewijzen.

3) Hoe en binnen welke termijn moet ik een aanvraag doen?

Tussen 01.02.2020 en 30.06.2020 kan de vereenvoudigde procedure ‘Tijdelijke werkloosheid coronavirus (COVID-19)’ gebruikt worden voor alle uitkeringsaanvragen tijdelijke werkloosheid. Er kunnen je nog bijkomende documenten gevraagd worden volgens de aard van je aanvraag:

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

 • Bezorg ons je (vereenvoudigde) formulier C3.2-Werknemer (-CORONA)
 • Je werkgever zal de HVW ook op de hoogte brengen van je dagen tijdelijke werkloosheid door een elektronische aanvraag te versturen.

Je aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 2e maand na de maand waarin je je eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: je bent tijdelijk werkloos op 15 mei, dan moet de RVA je aanvraag ontvangen voor eind juli.

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, technische stoornis, overmacht of sluiting jaarlijkse vakantie

 • Bezorg ons je (vereenvoudigde) formulier C3.2-Werknemer (-CORONA)
 • Je werkgever zal de HVW ook op de hoogte brengen van je dagen tijdelijke werkloosheid door een elektronische aanvraag te versturen.

Je aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 2e maand na de maand waarin je je eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: je bent tijdelijk werkloos op 15 mei, dan moet de RVA je aanvraag ontvangen voor eind juli.

Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out

Je moet je werkgever vooraf op de hoogte brengen dat je niet kan werken door een stakingsactie. Hij zal de HVW hiervan op de hoogte brengen door het versturen van een elektronische aangifte.

 • Bezorg ons je (vereenvoudigde) formulier C3.2-Werknemer (-CORONA)
 • Je werkgever zal de HVW ook op de hoogte brengen van je dagen tijdelijke werkloosheid door een elektronische aanvraag te versturen.

Je aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 6e maand na de maand waarin je je eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: je bent tijdelijk werkloos op 15 mei, dan moet de RVA je aanvraag ontvangen voor eind november.

4) Wat zijn je plichten?

Als tijdelijke werkloze moet je:

 • een maandelijks controleformulier C3.2A bezitten en invullen; en het aan het einde van de maand bezorgen aan je HVW-kantoor zodat de betaling kan gebeuren;
  Voor de periode van 01/03/2020 tot 30/06/2020 is de tijdelijk werkloze ervan vrijgesteld de controlekaart C3.2A te bezitten, in te vullen en in te dienen bij zijn uitbetalingsinstelling.
 • arbeidsgeschikt zijn;
 • in België verblijven.

Tijdelijke werklozen zijn in principe vrijgesteld van de verplichte inschrijving als werkzoekende en hoeven zich ook niet beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt.

Toch zijn er uitzonderingen voor sommige groepen van tijdelijke werklozen:

 • Tijdelijk werklozen wegens overmacht (al dan niet om medische redenen) moeten na de eerste 3 maanden van hun werkloosheid:
  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
  • zich inschrijven als werkzoekende binnen de 8 dagen na de hogervermelde periode van drie maanden.
  Een inschrijving als werkzoekende vóór het einde van die periode zou zonder gevolg blijven en geen zin hebben als het werk in de tussentijd hervat kon worden.
 • Tijdelijk werklozen wegens Tijdelijk werklozen wegens ‘werkgebrek om economische redenen’ moeten beschikbaar zijn voor de algemene arbeidsmarkt en elke passende betrekking aanvaarden die wordt aangeboden na 6 maanden tijdelijke werkloosheid.
  Na een periode van volledige werkhervatting van 4 weken gaat een nieuwe periode van 6 maanden in.

5) Uitkeringen

De hoogte van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen is vastgelegd op 65 % van het laatste loon. Dit bedrag is echter uitzonderlijk vastgelegd op 70 % gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid die wordt ondergaan tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2020.

Opgelet: Het loon dat in rekening wordt gebracht, is begrensd: er wordt rekening gehouden met een maximumbedrag van € 2.754,76 per maand (index op 01/03/2020).

Anders dan bij volledige werkloosheid verminderen de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid niet.

Op een tijdelijke werkloosheidsuitkering moet je bedrijfsvoorheffing betalen (26,75 %).

Er zal ook een supplement van € 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid – overmacht coronavirus – worden toegekend tijdens die periode. De betaling van dit supplement zal worden uitgevoerd in de loop van de maand van je aanvraag.

Laatste aanpassing: 08/04/2020