Verloop van de uitkeringsbedragen

Sinds november 2012 zijn er belangrijke wijzigingen in het recht op uitkeringen in geval van volledige werkloosheid.

De regering heeft immers beslist om:

  • de toegangsvoorwaarden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen en de voorwaarden om, na werkhervatting, opnieuw hogere uitkeringen te ontvangen, te versoepelen;
  • het uitkeringsbedrag bij de aanvang van de werkloosheid te verhogen;
  • de regels voor de geleidelijke vermindering van het uitkeringsbedrag (“de degressiviteit”) uit te breiden en te verscherpen, in functie van de werkloosheidsduur en het beroepsverleden als loontrekkende. De actuele minimabedragen blijven echter ongewijzigd.

Deze hervorming heeft volgende doelstellingen:

  • beter rekening houden met de evolutie van de arbeidsmarkt, gekenmerkt door meer flexibiliteit en meer transities in de loopbaan;
  • de herinschakeling van de werkzoekenden bevorderen en de tewerkstellingsgraad verhogen;
  • het verzekeringsbeginsel versterken en het uitkeringsbedrag meer aan de duur van het beroepsverleden koppelen;
  • het beginsel van de gelijke behandeling van werklozen versterken;
  • de principes van ons stelsel van werkloosheidsverzekering consolideren en met name de vergoedbaarheid gedurende een periode die onbeperkt is in de tijd, en de financiële leefbaarheid ervan, garanderen.
Laatste aanpassing: 28/12/2018