Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door quarantaine of opvang van mijn kind door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Wat moet ik doen als ik tijdelijk werkloos ben wegens overmacht door quarantaine?

Als je

  • in contact geweest bent met een besmet persoon
  • een risicopatiënt bent
  • op reis geweest bent in het buitenland (op voorwaarde dat deze reis bij je vertrek niet sterk afgeraden of verboden was, of als het land van bestemming zich niet in een rode zone bevond) 

dan moet je een quarantaineattest indienen (voor de periode van 21.10.20 tot 30.10.20 kan dat een sms van de contacttracing zijn) bij je werkgever, die dit ter beschikking moet houden van de RVA.

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht genieten volgens de vereenvoudigde procedure (behalve voor de maand september 2020 als je werkgever NIET erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of NIET behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector), als je voldoet aan de gebruikelijke vergoedingsvoorwaarden om uitkeringen te genieten en als je niet kan telewerken. 

Wat moet ik doen als ik tijdelijk werkloos ben wegens overmacht voor de opvang van mijn kind dat niet naar het kinderdagverblijf, de school, een vakantiekamp of het opvangcentrum voor gehandicapte personen kan gaan door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken?

Moet je van het werk afwezig zijn om in te staan voor de opvang van:

  • een minderjarig kind dat met jou samenwoont en niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan;
  • een minderjarig kind dat met jou samenwoont en afstandsonderwijs moet volgen;
  • een minderjarig kind dat met jou samenwoont en dat niet naar een vakantiekamp of een georganiseerde opvang kan gaan tijdens de paasvakantie;
  • een gehandicapt kind dat je ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat een intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet kan volgen;
  • een gehandicapt kind dat je ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat gebruikmaakt van een intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet kan volgen;

omdat dit kinderdagverblijf, deze school of dit opvangcentrum geheel of gedeeltelijk gesloten is, omdat deze dienst tijdelijk is stopgezet of onderbroken, of omdat het kamp of de opvang niet doorgaat of slechts met een beperkt aantal kinderen doorgaat, of omdat het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken (bv. door de beslissing van een Gemeenschap om de schoolvakantie vroeger te laten beginnen of te verlengen of door de organisatie van afstandsonderwijs)?

Wat moet je doen?

Is de onderwijsinstelling van je kind gesloten of overgegaan naar afstandsonderwijs, dan moet je een sluitingsattest corona laten invullen door de verantwoordelijke van de bevoegde instelling en dit attest correct ingevuld (ondertekend door jezelf en door de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, het opvangcentrum of de dienst) aan je werkgever overhandigen.

Kan je kind niet naar een vakantiekamp of georganiseerde opvang gaan tijdens de paasvakantie, dan moet je een attest ‘opvang kind vakantie annulatie corona’ invullen en ondertekenen, en je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen door dit attest te overhandigen.

Is je kind in quarantaine gesteld, dan moet je een quarantaineattest corona invullen en ondertekenen, er het quarantainegetuigschrift aan toevoegen, en het geheel aan je werkgever overhandigen.

Je werkgever mag de tijdelijke werkloosheid die wordt aangevraagd op basis van deze documenten niet weigeren en moet de documenten ter beschikking houden van de RVA.

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht genieten volgens de vereenvoudigde procedure (behalve voor de maand september 2020 als je werkgever NIET erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of NIET behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector), als je voldoet aan de gebruikelijke vergoedingsvoorwaarden om uitkeringen te genieten en als je niet kan telewerken.

Let wel op: dit recht kan maar aan een van beide ouders toegekend worden.

Wat moet mijn werkgever doen voor de maand september 2020 als zijn onderneming NIET erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming en NIET behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector?

Ondernemingen die de soepele regeling niet meer kunnen inroepen, zijn weer onderworpen aan de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (zie infoblad E24 ‘Tijdelijke werkloosheid - overmacht’).

Je werkgever moet de overmacht meedelen aan het bevoegde RVA-kantoor en de documenten indienen die de overmacht bewijzen: het quarantaineattest of het sluitingsattest corona.

Hij moet je ook een controlekaart C3.2A geven en aan het einde van de maand een elektronische aangifte doen waarbij hij het aantal uren tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vermeldt.

Laatste aanpassing: 01/04/2021