Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten

Als tijdelijk leerkracht kan je tijdens de periode van de grote vakantie werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor de dagen die niet gedekt zijn door een uitgestelde bezoldiging. Je uitkeringsaanvraag moet dus na deze periode gedekt door uitgestelde bezoldiging worden ingediend. Wij berekenen deze periode op basis van je werkgegevens. Wij sturen je aanvraag dan naar de RVA, die beslist of je recht hebt op een uitkering.

Hoe werkt het?

Vanaf maandag 4 juli 2022 kan je je dossier ook van bij je thuis in orde brengen als je al eerder bij de HVW een uitkeringsaanvraag volledige werkloosheid deed. Meld je aan via je online HVW-dossier en doe je aanvraag online. Vergeet je controlekaarten niet in te dienen voor de maanden juli en augustus. 

Niet zeker of je al een HVW-dossier hebt?

Wanneer je een aanvraag indient bij de HVW, wordt er een online dossier voor jou gecreëerd. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Je kan nagaan of je al een online dossier hebt door hier in te loggen. Heb je nog geen dossier (of is het nog niet actief), dan krijg je daarover een melding. 

1) Wat is een uitgestelde bezoldiging?

Dit is een vergoeding die door de departementen onderwijs van de Gemeenschappen betaald wordt aan het grootste deel van het tijdelijk onderwijzend personeel met vakantie tijdens de maanden juli en augustus.

In principe is dit uitgesteld loon waarmee de zomermaanden kunnen worden overbrugd. Gewoonlijk wordt dit uitbetaald aan het einde van de maand juli en aan het einde van de maand augustus.

Het aantal dagen waarvoor je uitgestelde bezoldiging ontvangt, is afhankelijk van:

 • het aantal dagen dat je hebt gewerkt
 • het stelsel (voltijds/deeltijds) waarin je hebt gewerkt

Heb je een volledig schooljaar voltijds gewerkt met tijdelijke contracten, dan zal je uitgestelde bezoldiging ontvangen voor de hele zomervakantie. Is dat niet het geval, dan kan je werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de HVW voor de dagen die niet gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging.

2) Heb ik recht op uitgestelde bezoldiging?

Om uitgestelde bezoldiging te ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je moet hebben gewerkt onder een tijdelijk contract, dit is een contract van bepaalde duur
 • je moet lid zijn van het onderwijzend personeel, dit zijn:
  • leerkrachten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs
  • leerkrachten in de hogescholen van de Franse of Duitstalige Gemeenschap
  • bepaalde functies die gelinkt zijn aan scholen (kinderverzorger, bibliothecaris, kinesist, studiemeester-opvoeder, secretaris-bibliothecaris, directiesecretaris, econoom, verpleger, logopedist, maatschappelijk assistent, enz.)
 • je moet hebben gewerkt in een onderwijsinstelling georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een van de Gemeenschappen (= géén privéscholen of Europese scholen)

Bevind je je in een situatie die niet in de hogervermelde opsomming voorkomt (bv. je hebt gewerkt in een Vlaamse hogeschool, je hebt zowel in een secundaire school als in een hogeschool gewerkt)? Contacteer dan je HVW-kantoor voor meer informatie.

3) Wanneer begint de periode van uitgestelde bezoldiging?

Deze begint op 1 juli.

Enkel voor hogescholen begint deze periode te lopen de dag na het einde van de arbeidsovereenkomst (aangezien deze arbeidsovereenkomsten gewoonlijk duren tot 14 juli).

De periode waarvoor je uitgestelde bezoldiging kunt ontvangen is ongeacht de startdatum beperkt tot twee maanden.

4) Hoe kan ik werkloosheidsuitkeringen krijgen als mijn uitgestelde bezoldiging niet de hele vakantieperiode dekt?

Je moet je dossier in orde brengen bij de HVW. Je kan eenvoudig een online aanvraag doen in Mijn HVW-dossier als je al eerder bij de HVW een uitkeringsaanvraag deed. Dat kan je doen door hier te klikken.

Vervolgens sturen wij je aanvraag naar de RVA. Zodra wij positief antwoord krijgen, betalen wij je zo snel mogelijk.

Wanneer moet ik mijn aanvraag doen?

 • als je momenteel volledig werkloos bent en al werkloosheidsuitkeringen ontvangt: je hoeft niets meer te doen
 • als je momenteel volledig werkloos bent en nog geen aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen hebt gedaan: zo snel mogelijk en ten vroegste op 5 juli 2022
 • als je tewerkgesteld bent tot het einde van het schooljaar: op het einde van de periode gedekt door uitgestelde bezoldiging. Als je niet weet hoeveel dagen gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging, raden wij je aan contact op te nemen met je HVW-kantoor vóór het einde van de maand juli, dit om een laattijdige uitkeringsaanvraag bij de RVA te vermijden
 • als je momenteel nog tewerkgesteld bent en deze tewerkstelling afloopt vóór het einde van het schooljaar (30 juni of later): na het einde van deze tewerkstelling

Wat heb ik nodig voor mijn dossier?

 • je identiteitskaart
 • al je C4's of C4's-onderwijs vanaf 1 april (ook als ze nog niet allemaal in je bezit zijn, kan je je dossier al in orde brengen om een laattijdige uitkeringsaanvraag te vermijden)
 • het attest afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap met het aantal bezoldigde vakantiedagen waarop je recht hebt tijdens de zomervakantie (als je hebt gewerkt op een hogeschool van de Vlaamse Gemeenschap)

Welke controlekaarten moet je bezorgen aan de HVW?

Eens je uitkeringsaanvraag is ingediend, moet je aan het einde van de maand juli, augustus en/of september (voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap) een elektronische controlekaart invullen door naar de website van de sociale zekerheid te gaan.

Als je niet in de mogelijkheid bent om je controlekaart elektronisch in te vullen, kan je een ingevulde en ondertekende (witte) controlekaart C3C opsturen naar/binnenbrengen bij je HVW-kantoor.

Als je volledig werkloos blijft na 31 augustus of 30 september (voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap), moet je je elektronische controlekaart blijven invullen, of een (blauwe) papieren controlekaart C3A opsturen naar/ binnenbrengen bij je HVW-kantoor.

5) Moet ik mij inschrijven als werkzoekende?

Heb je volgens vraag 2 recht op uitgestelde bezoldiging?

Tijdens de maanden juli en augustus ben je vrijgesteld van de verplichting om je in te schrijven als werkzoekende. Voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap geldt dit ook voor de maand september.

Als je volledig werkloos blijft na 31 augustus, moet je je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), Forem (Waals Gewest), Actiris (Brussels Gewest) ten laatste op 9 september. Heb je gewerkt op een hogeschool van de Franse of Duitstalige Gemeenschap en blijf je volledig werkloos na 30 september, dan moet je je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), Forem (Waals Gewest), Actiris (Brussels Gewest) vóór 9 oktober.

Als je volledig werkloos bent vóór het begin van juli, moet je je inschrijven als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen na je uitkeringsaanvraag. Je hoeft dit dan niet meer te doen in september of oktober zoals hierboven staat.

Heb je volgens vraag 2 geen recht op uitgestelde bezoldiging?

Het bovenstaande is ook van toepassing voor jou als je behoort tot één van onderstaande categorieën:

 • leerkrachten op hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap
 • leerkrachten tewerkgesteld met een contract GECO, APE, DSP of aangeworven door een uitzendbureau
 • werknemers in CLB-centra
 • leerkrachten in opleidingscentra voor middenstandsopleidingen
 • leerkrachten in Europese Scholen
 • leerkrachten in het buitenland (APEFE, VVOB, CGRI)
 • werknemers tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst
 • administratief, onderhouds- en keukenpersoneel
 • schoolbusbegeleiders

Neem in dat geval contact op met je HVW-kantoor om je dossier in orde te maken.

6) Moet ik na de zomervakantie nog iets doen?

Je hebt een voltijds contract vanaf het begin van het nieuwe schooljaar?

Je hoeft niets meer te doen.

Je hebt een deeltijds contract vanaf het begin van het nieuwe schooljaar?

 • je kan het statuut "deeltijds met behoud van rechten" aanvragen als je voldoende dagen hebt gewerkt onder een voltijds contract
 • je kan een extra vergoeding ontvangen als je loon onder een bepaalde grens ligt

Contacteer je HVW-kantoor voor meer informatie.

Je deed een uitkeringsaanvraag in de zomervakantie bij je HVW-kantoor en je hebt nog geen nieuw contract voor het schooljaar?

Je moet je inschrijven als werkzoekende en voortaan blauwe controlekaarten opsturen naar/binnenbrengen bij je HVW-kantoor (zie vraag 4 en 5 voor meer informatie).

Je deed nog geen uitkeringsaanvraag in de zomervakantie (bv. omdat je uitgestelde bezoldiging de volledige zomervakantie heeft gedekt) en je hebt nog geen nieuw contract voor het schooljaar?

Je moet een uitkeringsaanvraag doen en je moet je inschrijven als werkzoekende (zie vraag 4 en 5 voor meer informatie).

Laatste aanpassing: 06/07/2022