Arbeiders / Bedienden

Procedure

U moet een uitkeringsaanvraag indienen:

  • indien u van werkgever verandert;
  • indien u opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van minstens 36 maanden;
  • indien u opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een wijziging van uw contractuele arbeidsduur (bijv. indien u deeltijds gaat werken of in loopbaanonderbreking of tijdskrediet gaat);
  • bij iedere wijziging van uw contractuele arbeidsregeling waardoor u van statuut verandert.

Formulieren

In voormelde situaties levert de werkgever u een bijkomend exemplaar van het formulier C3.2-Werkgever af.

Het bijkomend exemplaar wordt gebruikt voor het indienen van uw uitkeringsaanvraag en laat toe het dagbedrag van uw uitkering te berekenen.

U moet ook een uitkeringsaanvraag indienen wanneer u werkloos bent als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een staking, bij de aanvang van elke staking. In dat geval levert de werkgever u het bijkomend exemplaar af voor elke maand waarin een staking uitbreekt, indien u hem hierom verzoekt.

De werkgever kan ook gebruik maken van een elektronische aangifte (www.sociale.zekerheid.be, ASR-scenario 2 “Jaarlijkse aangifte tijdelijke werkloosheid”) ter vervanging van het tweede exemplaar van het papieren formulier C3.2-Werkgever. Indien hij de aangifte elektronisch verricht, levert hij u een print van de elektronische aangifte af.
U moet het formulier C3.2-Werkgever indienen bij de HVW.

De HVW legt u een formulier C3.2-Werknemer ter ondertekening voor. Heeft de werkgever een elektronische aangifte verricht, dan neemt u eveneens contact op met de HVW om het formulier C3.2-Werknemer te ondertekenen.

Toekenningsvoorwaarden

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

Vanaf 01 oktober 2016 worden de regels voor het toekennen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, strenger.

Deze werknemers (arbeiders of bedienden) moeten voldoen aan dezelfde toekenningsvoorwaarden als bij volledige werkloosheid.

Dat wil zeggen, voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen.

Deze nieuwe regeling is NIET van toepassing als:

  • de werknemer voor 30 september 2016 én bij dezelfde werkgever, reeds een uitkering als tijdelijk werkloze ontving.
  • de werknemer voor zijn 18e verjaardag recht had op overbruggingsuitkeringen (uitkering toegekend tijdens de duur van de deeltijdse leerplicht)
  • de werknemer recht heeft op uitkeringen op basis van studies (inschakelingsuitkering)

Tijdelijke werkloosheid wegens van andere redenen (slecht weer, technische stoornis, overmacht, sluiting jaarlijkse vakantie, staking)

In tegenstelling tot een volledige werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, heeft deze tijdelijke werkloze recht op een werkloosheidsuitkering en moet hij geen arbeidsdagen bewijzen.

Termijnen

De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand volgend op de maand waarin u tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Laatste aanpassing: 03/10/2017