Volledig werkloos na onderbreking

Procedure

Als je na een onderbreking van je werkloosheid uitkeringen wil ontvangen, moet je je persoonlijk aanmelden bij je HVW-kantoor.

Als je aan de voorwaarden voldoet om uitkeringen te krijgen, zal je vergoed worden vanaf de datum van de aanvraag.

Bijgevolg is het van belang:

  • je aan te melden bij je HVW-kantoor vanaf het begin van je werkloosheid, zelfs als je niet alle vereiste documenten bezit;
  • contact op te nemen met de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om je als werkzoekende te laten inschrijven. Je kan je laten inschrijven de dag van de aanvraag of binnen de 8 daaropvolgende kalenderdagen.

Welke formulieren?

De aanvraag moet worden ingediend bij je HVW-kantoor via volgende formulieren:

  • hetzij met het door je werkgever afgegeven formulier C4 als je arbeidsovereenkomst beëindigd is;
  • hetzij met het door je ziekenfonds afgegeven formulier C6 als je arbeidsongeschikt was;
  • hetzij met het formulier C109 beschikbaar bij je HVW-kantoor na een periode van inactiviteit of arbeid als zelfstandige.

Als je binnen de voorgeschreven tijd de formulieren C4 en/of C6 niet kan verkrijgen, is je dossier onvolledig en moet je alles in het werk stellen om deze formulieren snel te verkrijgen.

De formulieren C4 of C6 m.b.t. voorafgaande arbeids- of arbeidsongeschiktheidsperiodes zijn ook noodzakelijk als je deze periodes moet bewijzen om tot het recht op werkloosheidsuitkeringen toegelaten te worden.

Je moet eveneens een formulier C1 ("Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand"), beschikbaar bij je HVW-kantoor, invullen.

De vermeldingen die je op dit formulier zal aanbrengen, hebben zeer belangrijke gevolgen voor je recht op uitkeringen en het bedrag ervan.

Het is dan ook belangrijk het volledig te lezen en correct te antwoorden op alle gestelde vragen.

Onjuiste inlichtingen kunnen een uitsluiting en een terugvordering van de uitkeringen tot gevolg hebben.

Laatste aanpassing: 27/04/2021