Volledig werkloos na tewerkstelling

Procedure

Als u werkloosheidsuitkeringen wilt ontvangen, moet u:

  • zich persoonlijk aanmelden bij de HVW om er een aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen in te dienen en een controlekaart te bekomen;
  • vanaf de eerste dag van de aanvraag in het bezit zijn van een controlekaart (C3A of C3C, in geval van vrijstelling) die u op het einde van de maand moet binnenbrengen bij uw HVW-kantoor.

Opmerking

Als u aan de voorwaarden voldoet om uitkeringen te krijgen, zal u vergoed worden vanaf de datum van de aanvraag. 

Bijgevolg is het van belang:

  • u aan te melden bij uw uitbetalingsinstelling vanaf het begin van uw werkloosheid, zelfs als u niet alle vereiste documenten bezit;
  • contact op te nemen met de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om u als werkzoekende te laten inschrijven. U kan zich laten inschrijven de dag van de aanvraag of binnen de 8 daaropvolgende kalenderdagen.

Welke formulieren?

De aanvraag moet worden ingediend bij de HVW door middel van volgende formulieren:

  • hetzij het door uw werkgever afgegeven formulier C4 als uw arbeidsovereenkomst beëindigd is;
  • hetzij het door uw ziekenfonds afgegeven formulier C6 als u arbeidsongeschikt was;
  • hetzij het formulier C109 beschikbaar bij de HVW, na een periode van inactiviteit of arbeid als zelfstandige, als u binnen de voorgeschreven tijd de formulieren C4 en/of C6 niet kan verkrijgen. In dit geval is uw dossier onvolledig en moet u alles in het werk stellen om deze formulieren snel te verkrijgen.

De formulieren C4 of C6 m.b.t. voorafgaande arbeids- of arbeidsongeschiktheidsperiodes zijn ook noodzakelijk als u deze periodes moet bewijzen om tot het recht op werkloosheidsuitkeringen toegelaten te worden.

U dient eveneens een formulier C1 ("Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand") in te vullen dat beschikbaar is bij uw HVW-kantoor. De vermeldingen die u op dit formulier zal aanbrengen, hebben zeer belangrijke gevolgen voor uw recht op uitkeringen en het bedrag ervan.

Het is dan ook belangrijk het volledig te lezen en correct te antwoorden op alle gestelde vragen.

Onjuiste inlichtingen kunnen een uitsluiting en een terugvordering van de uitkeringen tot gevolg hebben.

Laatste aanpassing: 28/12/2018