Wie zijn wij?

Algemene voorstelling

De HVW, Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid die werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...) betaalt. We voorzien elke maand meer dan 120.000 uitkeringsgerechtigden van een vervangingsinkomen.

Als uitbetalingsinstelling staan we allen die in het kader van de betreffende wetgeving een beroep op ons doen bij in de uitoefening van hun rechten en afgeleide rechten in de werkloosheidssector of de aanverwante sectoren, en gaan we over tot de betaling van hun werkloosheids- of andere uitkeringen.

In dit kader informeren we de gebruikers die zich tot ons wenden, stellen we hun dossier van uitkeringsaanvraag samen, maken we dit dossier over aan de RVA en betalen we de uitkeringen op basis van de door de RVA afgeleverde goedkeuring.

We bestaan uit een hoofdzetel en 35 kantoren verspreid over het land, “uitbetalingsbureaus” genoemd.

Onze missie

Onze opdrachten worden opgesomd in artikel 24 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, alsook in artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 november 1991:

 • Het dossier van de werknemer indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA, overeenkomstig de reglementaire bepalingen;
 • Aan de werkloze zijn uitkeringen en andere vergoedingen die hem toekomen betalen, overeenkomstig de vermeldingen van de uitkeringskaart (de toelating tot betalen van de RVA) bedoeld in artikel 146 van het KB van 25/11/1991, dit alles overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen;
 • Aan de werknemer of aan de bevoegde dienst of instelling de documenten of de gegevens voorgeschreven door de wettelijke en reglementaire bepalingen afleveren. Het betreft hier de gegevens die aan de andere socialezekerheidsinstellingen worden overgemaakt via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
 • De formulieren waarvan het gebruik door de RVA is voorgeschreven ter beschikking van de werknemer houden. De sociaal gerechtigde moet de uitkeringsaanvraag doen via een uitbetalinginstelling en deze moet de documenten die hiertoe nodig zijn, de controlekaarten, de formulieren om vrijstelling aan te vragen, enz. overhandigen;
 • Alle door de RVA voorgeschreven mededelingen en documenten opmaken en aan de werknemer overmaken. Het betreft hier meer bepaald de inlichtingenbladen met de rechten en plichten van de werkloze en de briefwisseling die de sociaal verzekerde op de hoogte brengt van de positieve beslissingen van de RVA;
 • De werknemer kosteloos raad geven en alle nuttige inlichtingen verstrekken betreffende zijn rechten en plichten met betrekking tot de werkloosheidsverzekering;
 • Optreden als informatiedienst waarbij de werkloze aanvullende inlichtingen kan ontvangen omtrent zijn rechten en plichten en omtrent de beslissingen die hem betreffen.

Onze visie

Een lerende organisatie die al haar talenten mobiliseert opdat ze een referentie binnen de sociale zekerheid worden.

Hiermee bedoelen we het volgende:

 • De organisatie vertoont dynamiek en interne structurering;
 • "Lerend" betekent: gebruikmaken van haar talenten om alle medewerkers te leiden naar "empowerment" en het vermogen om te handelen naar de eigen functies en verantwoordelijkheden;
 • "Mobiliseren" wil zeggen: vertrouwen op het geheel van haar middelen;
 • "Al haar talenten" omvat: alle interne vaardigheden die verbonden zijn met de core business en de vaardigheden die verband houden met ondersteuning;
 • "Al haar talenten mobiliseren" impliceert: 'empowerment', het proces waarbij alle medewerkers in staat worden gesteld om verantwoordelijkheid op te nemen en initiatieven te nemen om de doelstellingen van de instelling te bereiken;
 • Een referentie onder de federale openbare instellingen en in haar sector. Dus naast haar core business zijn de verschillende ondersteunende diensten, zoals human resources, interne audit, financieel beheer en patrimonium en het beheer van de informatica- en technologische infrastructuur, volledig geïntegreerd;
 • Een organisatie van de sociale zekerheid.

Onze waarden

De volgende 3 waarden vormen het cement van de dagelijkse activiteiten van onze medewerkers. Ze maken integraal deel uit van onze gemeenschappelijke sokkel, ongeacht de functie of de plaats van de activiteit:

Teamgeest

 • Onze kennis, ideeën en ervaringen delen met onze collega’s;
 • De samenwerking tussen de teams, de diensten en de afdelingen bevorderen, evenals de inzet voor de instelling;
 • De medewerkers aanmoedigen om deel te nemen aan werkgroepen en eventuele kloven tussen de afdelingen overbruggen;
 • De anderen ondersteunen, interesse tonen voor hun behoeften en hen helpen moeilijkheden te overwinnen;
 • Problemen tussen collega’s voorkomen en oplossen;
 • Constructieve contacten onderhouden met de gebruikers om op die manier de informatie-uitwisseling te verzekeren.

Respect

 • Een positieve houding aannemen en blijk geven van een open geest ten aanzien van de anderen, hun ideeën en opinies;
 • Rekening houden met de gevoeligheden van alle medewerkers, ongeacht hun rol en positie binnen de organisatie;
 • Alle medewerkers betrekken bij de beslissingen die hen aanbelangen;
 • De anderen correct behandelen;
 • De regels en de geldende procedures binnen de organisatie correct toepassen;
 • De informatie met de nodige discretie behandelen.

Engagement

 • De volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor de realisatie van de vastgelegde doelstellingen;
 • Inspanningen leveren met het oog op tevredenheid over het afgeleverde werk en de creatie van mogelijkheden tot verbetering;
 • De nodige tijd en energie besteden om een werk van zeer goede kwaliteit te garanderen;
 • De juiste middelen vinden en alle initiatieven nemen die toelaten resultaten te boeken;
 • Zich aanpassen aan veranderingen, blijk geven van een open geest ten opzichte van de veranderende omstandigheden en situaties;
 • Zich onophoudelijk verrijken met nieuwe ideeën, nieuwe competenties en nieuwe kennis.
Laatste aanpassing: 31/07/2019